Izvršni svet

Zavodski svet izvoli iz svoje srede člane izvršnega sveta. Izvršni svet sestavljajo poleg ravnateljice, tajnika šole in predsednika zavodskega sveta po en predstavnik staršev, profesorjev in dijakov, članov zavodskega sveta. Izvršni svet pripravlja proračun in obračun ter vodi delovanje zavodskega sveta; skrbi tudi za izvrševanje sklepov zavodskega sveta. Izvršni svet odloča na predlog posameznih razrednih svetov – o disciplinskih postopkih v primeru hujših prekrškov.