Dijakinje in dijaki na študiju po svetu

Vsako leto se nekateri dijakinje in dijaki v tretjih ali predvsem v četrtih letnikih odločijo za nekajmesečni do enoletni študij v različnih krajih po svetu. Stroške življenja in študija po svetu krijejo družine. Največkrat se omenjeni dijaki vrnejo in zaključijo šolanje na Liceju F. Prešerna. Objavljamo seznam dijakinj in dijakov, ki so opravili obdobje študija v različnih državah sveta od šolskega leta 2011/12 dalje. Seznam ne vključuje veliko primerov iz preteklih let.

Mednarodna mobilnost študentov

Študijsko obdobje (eno šolsko leto ali manj) na drugi šoli v različnih drugih državah po svetu ima enako veljavo kot študijsko obdobje na Liceo F. Prešerna.

Dijak je dolžan redno obiskovati pouk na drugi šoli in vzdrževati stik z mentorjem in sošolci Gimnazije F. Prešerna, da je obveščen o dogajanju na šoli in poteku študija. Če je mogoče, izberite izbirne predmete druge šole glede na podobnost z učnim načrtom Gimnazije F. Prešerna.

Dokumentacija pred odhodom in ob vrnitvi

Dokumentacijo, potrebno za obiskovanje pouka na drugi šoli, sestavi in izda tajnik šole z vsemi potrebnimi mnenji, podpisi in žigi. Dijakovi starši ali dijak, ki želi obiskovati obdobje študija na drugi šoli, morajo zato poslati prošnjo z vsemi potrebnimi obrazci v digitalni obliki na elektronski naslov šole ( tsps010006@editore.it ). V bližnji prihodnosti bo tajništvo skrbelo za izpolnjevanje obrazcev, pripravo in podpisovanje referenc oziroma mnenj.

Ob koncu obdobja na drugi šoli mora dijak, ki se šola v tujini, tajništvu Gimnazije F. Prešerna predložiti:

  • spričevalo ali ocene, pridobljene na drugi šoli;
  • učne vsebine, ki jih je dejansko predelal v drugi šoli;
  • morebitna poročila posameznih učiteljev iz drugih šol;
  • morebitna dodatna delovna potrdila in druge izkušnje;
  • možna razlaga sistema ocenjevanja;
  • morebitni digitalni prikaz vašega menstrualnega ciklusa v drugi šoli.

Ohranjanje stika

Razredni svet liceja F. Prešerna imenuje tutorja/mentorja (običajno razrednika ali učitelja jezikovnega predmeta), ki bo vzdrževal stike z dijakom v času bivanja na drugi šoli in o tem obveščal razrednike. študij na drugi šoli.

Tudi sošolci se lahko veliko naučijo medtem, ko so sošolci na drugi šoli, če ostanejo v rednih stikih in jih sprašujejo o njihovih vsakodnevnih izkušnjah.

Nadoknadenje

Ob vrnitvi na licej F. Prešerna bo moral dijak/inja nadoknaditi predelano učno snov po dogovoru s predmetnimi učitelji pri predmetih, ki niso vključeni v program druge šole.

Po navedbah predmetnega profesorja je možno postopno sestavljanje v delih (po obdobjih, poglavjih, temah ipd.).

Dijak ali dijak, ki je prvi semester končal na drugi šoli, naj čim prej (oz. februarja-marca) uredi nadoknadenje za preživeto obdobje.

V primeru krajšega obdobja na drugi šoli (npr. polletje) se bo razredni svet seznanil z ocenami iz obdobja, preživetega na drugi šoli, na vmesnem preverjanju marca in aprila in skušal ovrednotiti delo na drugi šoli (možne so tudi prilagoditve ocen). Če je dijak/inja že opravil določeno učno vsebino, bodo profesorji določili ocene prejšnjega obdobja, seveda na predlog predmetnega profesorja.

Dijakinje ali dijaki, ki so končali študijsko leto na drugi šoli, morajo vso potrebno dokumentacijo predložiti na tajništvo Liceja F. Prešerna.

V zadnjih dvajsetih letih se je okoli sto dijakov Liceja F. Prešerna odločilo za šolanje po svetu. Odnos s študenti in družinami je bil vedno konstruktiven in zanesljiv, nikoli ni bilo treba podpisovati posebnih protokolov ali medsebojnih dogovorov o nalogah.

Prepričani smo, da bo tudi v naslednjih šolskih letih, tako kot doslej, vse potekalo po pravilih in v duhu resnega sodelovanja.

Viri:

  • Okrožnica - nota MIUR - Dipartimento per l’Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica - prot. n. 2787 z dne 20.4.2011;
  • Smernice o individualni mednarodni mobilnosti študentov MIUR (Opomba Prot. 843 z dne 10. 4. 2013);
  • MIUR okrožnica prot. 3355/2017 Dejavnosti izmenjave med šolo in delom: razlagalna pojasnila glede vidikov v zvezi z ASL, uvedena z zakonom št.107/2015.
Priloge

Obdobje šolanja po svetu_3.pdf

DIJAKI NA ŠTUDIJU PO SVETU - seznam od 2011-12 do 2023-24.pdf