Ponudba usposabljanja

Načrtovanje je rezultat timskega dela in sodelovanja učencev, staršev, pedagoškega in strokovno-administrativnega osebja, zbornih organov in društva, nastaja na individualni, razredni, medrazredni, šolski in medšolski ravni.Vzgojni projekt predstavlja izhodišče tako in zaključek procesa oblikovanja in kot tak predstavlja vizitko šole, zato predmet stalnega preverjanja, spreminjanja in dopolnjevanja.

Želimo, da bi bila gimnazija Franceta Preerna prijazno in spodbudno okolje za dijake, učitelje, administrativno in tehnično osebje, šolske pomočnike in vse druge, ki tu delajo in se srečujejo, v katerem mladi odkrivajo vrednost znanja in izobraževanja ter pridobivajo pomembne. življenjske izkušnje. Učitelji se zavedamo, da sta dobro počutje in zdravje dobrini, za kateri moramo skrbeti tudi v šoli in jima posvečati stalno pozornost. Izražanje in sporazumevanje omogočata življenje v skupnosti, plodno skupno delo in uspešno izobraževanje posameznika. Zato posvečamo posebno pozornost razvoju jezikovnih in komunikacijskih veščin, povezovanje s sodobno družbo in razvoj pa pospešujemo tudi z nenehnim posodabljanjem prostorov in učnih pripomočkov Znanstvena, klasična in jezikovna gimnazija je šola, ki ne usposablja za določeno stroka, temveč želi zagotoviti splošno kulturno osnovo, ki omogoča bodisi nadaljevanje univerzitetnega študija bodisi vstop v svet dela, zato naše dijake pripravljamo na akademsko izobraževanje ali uspešno zaposlitev Srednja šola organizira pripravništvo in različne oblike pridobivanja transverzalnih ali transverzalnih znanj za svoje dijake, tudi v sodelovanju z različnimi znanstvenimi ustanovami v Trstu in okolici ter v Furlaniji in s Slovensko deželno gospodarsko zvezo.V tem okviru so upoštevani tudi jezikovni tedni in izmenjave z drugimi šolami. .

V srednji šoli želimo doseči naslednje splošne cilje:

  • omogoča dijakom, da se razvijejo v celovite in velikodušne osebnosti, občutljive za vrednote pravičnosti, nepristranskosti, pluralizma, miru in spoštovanja drugih ljudi, odprte za prijateljstvo in potrebe širše družbene skupnosti;
  • vodijo k zdravemu načinu življenja in spoštovanju narave in okolja;
  • pomagati učencem pri oblikovanju odnosa do sebe in družbe s skrbnim vedenjem do drugih ter spoštovanjem hišnega reda in drugih pravil sobivanja;
  • razširiti nabor znanja in omogočiti pridobivanje induktivnih (dveletnih) in deduktivnih (triletnih) spretnosti s prevzemanjem ustreznih delovnih navad;
  • navaditi se samostojno govoriti, argumentirati svoja stališča in poslušati sogovornika;
  • spodbujati poglobljen in kritičen odnos do stvarnosti ter ustvarjati ozračje, ugodno za zorenje nadaljnjih študijskih, poklicnih in življenjskih odločitev;
  • usmerjenih v varstvo kulturne in naravne dediščine.
Priloge

TVIP 2022-25 splet.pdf