Note legali

Licenza dei contenuti

In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.

Gli utenti sono quindi liberi di condividere (riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico), rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato e modificare (trasformare il materiale e utilizzarlo per opere derivate) per qualsiasi fine, anche commerciale con il solo onere di attribuzione, senza apporre restrizioni aggiuntive.

Licenca za vsebino

Pri uporabi privzetega načela odprtosti v skladu s 52. členom zakonodajnega odloka z dne 7. marca 2005, št. 82 (CAD), in če ni drugače določeno (vključno z vdelano vsebino tretjih oseb), so podatki, dokumenti in informacije, objavljeni na spletnem mestu, objavljeni pod licenco CC-BY 4.0.

Uporabniki lahko torej svobodno delijo (reproducirajo, distribuirajo, priobčijo javnosti, prikazujejo v javnosti), predstavljajo, izvajajo in recitirajo to gradivo v katerem koli mediju in formatu ter spreminjajo (preoblikujejo gradivo in ga uporabljajo za izpeljana dela) za kateri koli namen, vključno s komercialnimi z izključnim bremenom pripisa, brez nalaganja dodatnih omejitev.

Premessa / Premisa

L’Istituzione scolastica ha realizzato il sito ufficiale per dare agli utenti una visione completa dell'Amministrazione e per consentire un facile accesso ai servizi resi. L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione il più possibile aggiornata e precisa. I contenuti possono talvolta non essere esaurienti, completi o aggiornati, nonostante vi sia una redazione continuamente attiva. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli nel più breve tempo possibile.

Le informazioni sono talvolta collegate con siti esterni sui quali i servizi dell’Istituzione scolastica non hanno alcun controllo e per i quali la scuola non si assume alcuna responsabilità.

È cura della scuola ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Parte dei dati o delle informazioni presenti nel sito potrebbero tuttavia essere stati inseriti o strutturati in archivi/banche dati o formati non esenti da errori. Non si garantisce pertanto che il servizio non subisca interruzioni o che non sia in altro modo influenzato da tali problemi.

Izobraževalna ustanova je ustvarila uradno spletno stran, ki uporabnikom omogoča popoln vpogled v upravo in omogoča enostaven dostop do ponujenih storitev. Zasledovani cilj je zagotoviti čim bolj ažurne in natančne informacije. Vsebine mogoče včasih niso dovolj izčrpne, popolne ali posodobljene, čeprav je uredniška ekipa redno aktivna. Uporabnike prosimo, da šoli sporočijo morebitne napake in jih bomo odpravili v najkrajšem možnem času.

 

Informacije so včasih povezane z zunanjimi stranmi, nad katerimi šolska ustanova nima nadzora in za katere šola ne prevzema nobene odgovornosti.

 

Šola redno skrbi za zmanjšanje nepravilnega delovanja zaradi tehničnih težav. Možno je pa, da je bil del podatkov ali informacij, prisotnih na spletnem mestu, mogoče vstavljen ali strukturiran v arhivih oziroma bazah podatkov ali formatih, ki niso brez napak. Zato ne moremo zagotavljati, da storitve ne bodo prekinjene ali kako drugače prizadete zaradi takšnih težav.

 

Clausola di responsabilità / Klavzula o odgovornosti 

  L’ Istituzione scolastica non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti di siti esterni, ai quali è possibile accedere tramite collegamenti presenti nel sito, forniti come semplice servizio agli utenti della rete. Le opinioni in essi contenute non esprimono necessariamente il punto di vista della scuola.

  La scuola non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi derivanti dall'utilizzazione del presente sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

  Šola ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne težave, ki bi nastale zaradi uporabe tega spletnega mesta ali katerih koli zunanjih spletnih mest, povezanih z njim.

  Izobraževalna ustanova ne odgovarja za vsebine zunanjih spletnih mest, do katerih je mogoče dostopati preko povezav na spletnem mestu, ki so na voljo kot preprosta storitev za uporabnike interneta. Mnenja, ki so v njih objavljena, ne izražajo nujno stališča šole.

  Privacy / Varstvo zasebnih podatkov

  La scuola garantisce che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta elettronica o moduli elettronici di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

  Šola zagotavlja, da je obdelava podatkov, ki jih lahko prejme preko elektronske pošte ali elektronskih vpisnic, v skladu z določili zakonodaje o varstvu zasebnosti.