Zavodski svet

Sestavljajo ga izvoljeni predstavniki dijakov in staršev, izvoljeni predstavniki učnega in neucnega osebja ter ravnateljica. Predsednik zavodskega sveta je iz vrst staršev in ga izvolijo člani sveta z absolutno večino. Dijaki, ki niso polnoletni, nimajo pravice do glasovanja pri zadevah, ki se ticejo proračuna in izdatkov.

Zavodski svet se obnavlja vsaka tri leta. V primeru izteka mandata nekega člana ga nadomesti prvi neizvoljeni. Dijaki obnovijo svoje predstavništvo vsako leto.
Zavodski svet zaseda izven ucnih ur ter sklepa o splošnih smernicah zavoda in oblikah samofinanciranja,proračunu in obračunu, finančnih nakazilih za upravo in didaktično delovanje, sprejetju pravilnika zavoda, nakupu ali obnovitvi in ohranitvi tehnično-znanstvenih pripomočkov, materiala za laboratorije ter tiskovin in audiovizuelnih sredstev v smislu člena št. 34 medmin. odloka št. 44 z dne 1.2.2001, šolskem koledarju glede na krajevne posebnosti, izvenšolskih in obšolskih dejavnostih (s posebnim poudarkom na tečaje podpornega in dopolnilnega pouka ter na enodnevne in večdnevne šolske ekskurzije), vzpostavljanju stikov z drugimi šolami za izmenjavo informacij in izkušenj ter za trajno sodelovanje, udeležbi na kulturnih, športnih in rekreacijskih manifestacijah vzgojnega značaja, izvajanju humanitarnih pobud, eksperimentiranju in spremembah v didaktičnem ustroju šole, uporabi šolskega poslopja in imovine, v sodelovanju s profesorskim zborom o pobudah, ki zadevajo zdravstveno in preventivno vzgojo, o hudih disciplinskih prekrških in o preko 15-dnevnih izključitvah posameznih dijakov.

Zavodski svet izvoli iz svoje srede člane izvršnega sveta. Izvršni svet sestavljajo poleg ravnateljice, tajnika šole in predsednika zavodskega sveta po en predstavnik staršev, profesorjev in dijakov, članov zavodskega sveta.
Izvršni svet pripravlja proračun in obračun ter vodi delovanje zavodskega sveta; skrbi tudi za izvrševanje sklepov zavodskega sveta.
Izvršni svet odloča na predlog posameznih razrednih svetov – o disciplinskih postopkih v primeru hujših prekrškov.
Izvoljeni predstavniki redno obiskujejo seje zavodskega sveta. Po večkratnih odsotnostih lahko izpadejo iz zbornega organa.

 

Na osnovi izidov volitev z dne 24. in 25. 11.2019 ZAVODSKI SVET sestavljajo:

 

ravnateljica prof. Loredana Guštin

 

Predstavniki staršev:

g. Nicola Filipovic – Grcic

g. Andrej Cunja

ga. Vlasta Novak

 

Predstavniki dijakov:

Lucille Protti (5. razred znanstvenega liceja)

Leo Filipovic Grgic (3. razred znanstvenega liceja)

Jan Coretti (2. razred klasičnega liceja)

 

Predstavniki učnega osebja:

prof. Neva Zaghet

prof. Sara Superina

prof. Valentina Korošec

prof. Alja Stergonšek

prof. Mateja Počkaj

prof. Marco Kalc