Splošni akti in pravilnik

Zakonski viri


http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti

Splošna upravna določila


Pravilnik o šolskem redu

POUK NA ŠOLI V IZREDNIH RAZMERAH – Dodatek k šolskemu Hišnemu redu

PRAVILNIK O IZOBRAŽEVANJU NA DALJAVO


Pravilnik o objavljanju dokumentov na spletni oglasni deski


Statut dijakov in dijakinj


Sporazum o vzgojni soodgovornosti
Sporazum o vzgojni soodgovornosti v izrednih razmerah

Pravilnik o uporabi spletnega dnevnika


Listina šolskih storitev


Pravilnik za izbiro in imenovanje zunanjih sodelavcev

Pravilnik uporabe šolskega laboratorija informatike v času Covid-19

Pravilnik o videonadzoru


Videonadzor 1


Videonadzor 2


Videonadzor 3


Videonadzor 4

Pravilnik o ravnanju javnih uslužbencev


Codice di comportamento DEF

Zakonodajni odlok št 75 z dne 25.5.2017 uvaja  spremembe in dopolnila Enotnemu besedilu (T.U.) št. 165/2001. Novosti med drugim zadevajo zastaralne roke za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka, pristojnost ravnateljev za izvrševanje sankcij do desetdnevne suspenzije oz. odstranitve od delovnega mesta in obveščanje Inšpektorata za jasne uslužbence.
Disciplinski pravilnik

V smislu dogovora ARAN o jamčenju osnovnih storitev in postopku za reševanje sporov z dne 2.decembra 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 8 z dne 12.1.2021, objavljamo naslednje: / Ai sensi dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, si pubblica quanto segue:

MEMORANDUM O SOGLASJU MED RAVNATELJICO IN SINDIKALNIMI ORGANIZACIJAMI, PREDSTAVNIKI SEKTORJA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE ZA DOLOČITEV DELEŽA ZAPOSLENIH, KI SO POTREBNI ZA ZAGOTAVLJANJE BISTVENIH STORITEV V PRIMERU STAVKE / PROTOCOLLO DI INTESA FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

MEMORANDUM – PROTOCOLLO

Pravilnik v skladu z Memorandumom o soglasju / Regolamento di applicazione del protocollo di intesa:

PRAVILNIK STAVKE – REGOLAMENTO

Odredba za nadoknadenje


Nadoknadenje – odredba