Šolski izleti

Cilji

Eno ali večdnevne poučne ekskurzije spadajo med redne vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, ki imajo kot cilj vsestransko širjenje in poglabljanje znanja z različnih
področij. Spodbujajo socializacijo in krepitev prijateljskih odnosov med dijaki in
predstavljajo sredstvo za povezovanje šolskih izkušenj z okoljem in za spodbujanje
kulturnih, družbenih in državljanskih vrednot.

Kriteriji

Pri letni organizaciji eno- ali večdnevnih poučnih ekskurzij je treba upoštevati:
a) zakonske normative o didaktičnih ekskurzijah,
b) kriterij varčnosti in smotrne uporabe sredstev,
c) kriterij varnosti,
č) skupno število razpoložljivih dni.
Naš licej si prizadeva, da bi bile poučne ekskurzije in druge dejavnosti dostopne
vsem dijakom, zato bo posebna pozornost posvečena uravnoteženemu planiranju, tudi ob
upoštevanju didaktične učinkovitosti in celoletne ekonomske obremenitve dijakov
posameznega razreda.
Vse enodnevne in večdnevne poučne ekskurzije morata predhodno odobriti
razredni in zavodski svet.

Število razpoložljivih dni

Na začetku šolskega leta se skličejo razredni sveti vseh razredov, ki pregledajo
in odobrijo vse eno- ali večdnevne poučne ekskurzije in druge jutranje šolske in
obšolske dejavnosti za tekoče šolsko leto, ob upoštevanju v tem pravilniku navedenih
kriterijev.
Vsak razredni svet ima na razpolago 15 dni oziroma 90 ur letno, ki jih lahko
izkoristi med šolskim letom za jutranje oglede gledaliških predstav, razstav, športnih
prireditev, predavanj izvedencev, eno- ali večdnevnih poučnih ekskurzij, šolskih
izmenjav ter jezikovnih tednov v tujini.
Za vsako celodnevno ekskurzijo se šteje 6 ur dnevno, za krajše dejavnosti pa
efektivno število ur, ko dijaki niso pri pouku v razredu.
V ta seštevek niso vključene ne s projektom Dobrodošli povezane aktivnosti v
prvem razredu, ne usmerjanje za podiplomski študij v četrtem in petem razredu.
V vsakem primeru imajo prednost ekskurzije, ki jih predmetni profesorji
pripravijo za več vzporednih razredov.
Zadnji mesec pouka praviloma poučne ekskurzije niso dovoljene.
O možnosti prekoračitve števila razpoložljivih dni se morata izreči razredni in
zavodski svet po posvetu s profesorskim zborom.

Priprava in izvedba

Za enodnevno poučno ekskurzijo profesor mentor-organizator:
a) izdela predlog za ekskurzijo (kraj, obdobje, okvirna cena, število soudeleženih
dijakov oz. razredov, imena profesorjev spremljevalcev) in ga odda v tajništvo.
b) v sodelovanju s tajništvom pripravi dovolilnice za starše in jih razdeli dijakomudeležencem (vsaj dva tedna pred odhodom) pred rezervacijo prevoza oziroma poučne
ekskurzije.
Dijaki, ki se nameravajo udeležiti poučne ekskurzije, morajo v kratkem roku
oddati podpisane dovolilnice profesorju-spremljevalcu ali predstavniku razreda, ki jih
zbere in nato izroči tajništvu do predvidenega datuma. Zato da potrdijo svojo udeležbo
na poučni ekskurziji, morajo dijaki -poleg dovolilnice- plačati predvideni znesek.
Za večdnevno poučno ekskurzijo:
a) profesor mentor–organizator, v sozvočju z drugimi predmetnimi profesorji,
izdela enega ali kvečjemu dva predloga za večdnevno poučno ekskurzijo (kraj, obdobje,
okvirna cena, število soudeleženih dijakov oz. razredov, imena profesorjev
spremljevalcev) in jih predstavi dijakom, ki lahko iznesejo svoje mnenje. Ob
upoštevanju splošnih kriterijev, morebitnih specifičnih razlogov in mnenja dijakov
razredni svet potrdi enega izmed predlogov, ki ga nato profesor organizator odda v
tajništvu najkasneje do 30. oktobra vsako leto. Po tem datumu ni več mogoče
organizirati nenačrtovanih poučnih ekskurzij. Vodja skupine je dolžan pripraviti
podroben program obiska in ga oddati v tajništvo, ki ga posreduje potovalni agenciji.
b) predloge pregleda in odobri ravnateljstvo v sodelovanju z zavodskim svetom in
tajništvom, ki poskrbi za potrebne (vsaj tri) predračune in organizacijo poučne
ekskurzije.
c) po odobritvi profesor mentor-organizator ekskurzije v sodelovanju s
tajništvom pripravi dovolilnice za starše in jih razdeli dijakom-udeležencem (vsaj dva
tedna pred odhodom) pred rezervacijo prevoza oziroma ekskurzije.
Dijaki, ki se nameravajo udeležiti poučne ekskurzije, morajo v kratkem roku
oddati podpisane dovolilnice profesorju-spremljevalcu ali predstavniku razreda, ki jih
zbere in nato izroči tajništvu do predvidenega datuma. V potrditev udeležbe na
ekskurziji oziroma ekskurziji, morajo dijaki poleg dovolilnice, plačati predvideni znesek.
Dijakom, ki bi radi zaprosili za denarno podporo za kritje stroškov ekskurzije, bo
tajništvo nudilo vse potrebne informacije.
č) ob zaključku poučne ekskurzije mora profesor mentor-organizator ekskurzije
oddati v tajništvo sintetično poročilo o opravljeni ekskurziji, iz katerega naj bo
razvidno, ali je potovalna agencija primerno organizirala ekskurzijo oziroma kako so se
obnašali udeleženci.
Poučnih ekskurzij se morata udeležiti najmanj dve tretjini dijakov na razred,
sicer ekskurzija za dotični razred odpade. Dijaki se lahko udeležijo samo poučnih
ekskurzij, oziroma izmenjav, ki so predvidene za njihov razred. Dijaki, ki se ne udeležijo
poučne ekskurzije, imajo pouk.
Razredni svet ima pravico prepovedati eno- ali večdnevno poučno ekskurzijo
dijakom zaradi slabega učnega uspeha ali zaradi disciplinskih prekrškov.
Na osnovi finančnega zakona iz leta 2006 državni uslužbenci nimajo več pravice
do dnevnic. Stroški za organizacijo in izvedbo poučne ekskurzije so všteti v ceno
ekskurzije in ne smejo bremeniti državne blagajne.

Spremljevalci

Profesor-spremljevalec spremlja do največ petnajst dijakov. Vsak razred mora
imeti vsaj enega profesorja-spremljevalca, ki pozna vse dijake.
Razred, ki nima profesorja-spremljevalca, praviloma ne gre na poučno ekskurzijo.
V primeru nenadne bolezni profesorja-spremljevalca bo ravnateljstvo poskrbelo
za njegovo nadomeščanje s poverjanjem naloge drugemu učnemu osebju, v skrajnem
primeru tudi neučnem osebju. Šola si pridržuje pravico, da v primeru nujnosti šolsko
eno- ali večdnevno poučno ekskurzijo prenese na kasnejši datum.

Disciplinska pravila

Na ekskurziji velja Pravilnik o šolskem redu.
Tudi na poučnih ekskurzijah je kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih
psihogenih sredstev prepovedano. Obenem je seveda prepovedano prinašanje in širjenje
alkohola, narkotikov in drugih psihogenih sredstev.
Če šolsko osebje ugotovi, da dijak uživa alkohol, poseduje drogo ali jo uživa na
poučni ekskurziji, nemudoma obvesti ravnateljstvo oziroma tajništvo, ki poskrbi za
takojšnje obveščanje staršev oziroma dijakovih varuhov. V posebno hudih primerih se
vodstvo šole dogovori s starši o načinu povratka oziroma o nadaljnjem ukrepanju.

Kriteriji za povračilo stroškov

Dijaku, ki je delno ali v celoti plačal poučno ekskurzijo, a se je ne more udeležiti
iz tehtnih razlogov, bodo povrnjeni stroški, le če agencija to predvideva v ponudbi in če
to ne dodatno bremeni drugih izletnikov. V primeru bolezni ali nezgode lahko stroške
krije zavarovalnica, če je dijak poravnal letne pristojbine, med katere je vključeno tudi
zavarovanje.