Ultima modifica: 17 decembra 2019
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Doseganje prečnih kompetenc in usmerjanje (Delo ob učenju) PCTO

Doseganje prečnih kompetenc in usmerjanje (Delo ob učenju) PCTO

Licej z znanstvenima, klasičnim in jezikovnim oddelkom je šola, ki ne usposablja za specifičen poklic, ampak želi nuditi splošno kulturno osnovo, ki omogoča bodisi nadaljevanje študija na univerzi bodisi vključevanje v svet dela. Zato smo pozorni tako na razvoj in problematiko akademske izobrazbe ter njene zahteve kot na problematiko zaposlovanja mladih z višješolsko diplomo.

Da bi dosegli te cilje, našim dijakinjam in dijakom nudimo tudi obvezno delovno prakso oz. delo ob učenju. Reforma, ki jo poznamo z imenom “Dobra šola” ( La buona scuola, zakon 107/15), uvaja obvezno število ur dela ob učenju, kar jim omogoča konkreten vpogled v delovni svet. Licej je v tem smislu že v preteklih šolskih letih podpisal več konvencij z javnimi in zasebnimi ustanovami, krajevnimi upravami, raziskovalno-znanstvenimi centri, številnimi fakultetami Tržaške univerze in drugimi ustanovami. Požrtvovalno širimo paleto sodelovanj z različnimi slovenskimi in italijanskimi združenji in ustanovami.

Zakon št. 145 z dne 30.12.2018 spreminja delo ob učenju v Postopke za pridobivanje prečnih kompetenc in za usmerjanje ter zmanjšuje obvezno število ur na 90 ur v trieniju za liceje.

 

Na osnovi zakonodajnega odloka št. 62/2017 so Postopki za pridobivanje prečnih kompetenc in za usmerjanje ter Nacionalno preverjanje znanja INVALSI (iz slovenščine, matematike in angleščine) obvezna predpogoja za udeležbo na državnem izpitu.

Lani je sicer zakonski odlok št. 91/2018 (t.i. decreto “milleproroghe”) zamrznil veljavnost omenjenega določila za šolsko leto 2018/19. V tekočem šolskem letu pa sta omenjena predpogoja spet obvezna.

Sporočamo sicer, da so vsi dijaki, ki letos obiskujejo pete letnike na šoli, v preteklih letih opravili zadostno število ur za udeležbo na državnem izpitu.

Za tretje in četrte letnike so razredni profesorski zbori na sejah za vmesno preverjanje določili dejavnosti, ki pridejo v poštev za doseganje omenjenih kompetenc in predmetnega profesorja, ki bo ob koncu šolskega leta v okviru svojega učnega predmeta ocenjeval opravljeni postopek v skladu z ministrskim odlokom št. 774 z dne 4.9.2019 in priloženimi smernicami, ki jih je ministrstvo objavilo 15. oktobra 2019.

Diversamente dall’anno scorso, lo svolgimento dei test Invalsi e la partecipazione ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) sono requisiti obbligatori per l’ammissione all’esame di Stato. La norma cambia rispetto all’anno scorso, ma non rispetto a quanto previsto originariamente dal D.Lgs. 62/2017, per il quale entrambi erano requisiti obbligatori. L’anno scorso (a.s. 2018/19), però, con il decreto “milleproroghe” (DL 91/2018) questa norma era stata sospesa. Quest’anno (a.s. 2019/20) la sospensione decade e la norma viene applicata.

La Legge di bilancio 2019 ha rimodulato l’alternanza, cambiandole il nome (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, PCTO) e riducendone il monte ore (90 ore obbligatorie nel triennio dei licei). Ma non ha modificato il fatto che l’alternanza, ora PCTO, è obbligatoria per gli studenti del triennio di tutte le scuole superiori.

Percorsi per gli obiettivi trasversali e l’orientamento – Ministrska okrožnica št. 3380 z dne 18.2.2019

DM 774 del 4 settembre 2019

Linee guida PCTO con allegati

Izvleček državnih smernic /Sintesi linee guida:


Delo ob učenju oz. uvajanje v delovno okolje (»Alternanza scuola-lavoro«) v trieniju višje srednje šole (33. – 44. ods. 1. člena zakona št. 107/2015):


Zakon št. 107/2015 uvaja obvezno obdobje delovnih izkušenj v trieniju licejev: najmanj 200 ur v trieniju. Uvajanje v delovno okolje lahko poteka na šoli s tečaji o varnosti in skrbi za zdravje v delovnem okolju ter o znanju in veščinah, ki so potrebne za sprejem v službo. Delovne izkušnje lahko potekajo v obdobjih prekinitve didaktičnih dejavnosti ali pa v obliki simuliranega učnega podjetja (»impresa simulata«), tudi v tujini. Delo ob učenju lahko poteka tudi v pisarnah poslovnežev, ki so vpisani v profesionalne sezname („Ordini professionali“), v muzejih, umetnostnih in kulturnih in športnih ustanovah. V trgovinskih zbornicah bodo razpolagali s posebnimi registri podjetij in ustanov, ki sprejemajo „praktikante“, s katerimi bodo šole sklepale potrebne konvencije.

 

La Legge 107/15 prevede, a partire dalle classi terze dell’a.s. 2015/2016 quanto segue:

  1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
  2. L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata.
  3. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ministrstvo je šolam posredovalo sledeče smernice:

 http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf