Ultima modifica: 3 decembra 2019

Dijaki

ODSOTNOSTI DIJAKOV IN VELJAVNOST ŠOLSKEGA LETA

Ministrska okrožnica št. 20, z dne 4.3.2011, vsebuje določila v zvezi z veljavnostjo šolskega leta za pripustitev v višji razred in za ocenjevanje (2. in 14. člen OPR št. 122/2009).

Za pripustitev v višji razred oziroma na državni izpit in zaključno ocenjevanje morajo dijaki obiskovati najmanj tri četrtine letne količine učnih ur, ki so predvidene za posamezni razred.

Ker imajo razredi različne količine tedenskih oziroma letnih učnih ur, sledi tabela z okvirnim izračunom za posamezne razrede.

ODSOTNOSTI, VELJAVNOST ŠOLSKEGA LETA IN OCENJEVANJE                                         (v smislu Ministrske okrožnice št. 20 z dne  4.3.2011)
  učne ure na teden učne ure letno tri četrtine učnih ur ena četrtina učnih ur izračun v dnevih (grobo)
prvi in drugi razredi  

(A, B, C, kl.)

31 1.023 767,25 767 255,75 256 125 41
trienij (A, B, C) 34 1.155 866,25 866 288,75 289 150 50
trienij klasični licej 35 1.155 866,25 866 288,75 289 150 50

V primeru dokumentiranih zdravstvenih in drugih težav so možna odstopanja, o katerih razpravlja in sklepa razredni profesorski zbor.

Dijake in njihove družine pozivamo, da konstruktivno sodelujejo s šolo. Dijakinje in dijaki naj zato redno prihajajo v šolo in skušajo biti čim manj odsotni od pouka. V primeru odsotnosti pa naj redno in pravočasno prinašajo opravičila in morebitna zdravniška spričevala.

 

DRŽAVNI IZPIT

NOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Prva naloga – okvirna navodila-1

Spremnica_prva_naloga-signed-1

Nota 19890

QDR prima PROVA 26 novembre

QDR liceo classico LI01 22 1

QDR liceo linguistico LI04 22 11

QDR liceo scientifico LI02 22 11

QDR liceo scientifico LI03 DM 769

1004 slide #Maturità2019

Decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato

Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a. s. 2018/2019 – prime indicazioni operative: m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018

Documento di lavoro

Indicazioni metodologiche e operative_ (3)

N.B.: V zakonodajnem odloku št. 62 z dne 13.4.2017 je zapisano sledeče: / Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede:

Art. 24

Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle localita’ ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI; le rispettive modalita’ di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l’INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.
Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

RABA ELEKTRONSKIH KALKULATORJEV NA DRŽAVNEM IZPITU

Prot. 17905 del 17-10-2018

Utilizzo-delle-calcolatrici-elettroniche-nelle-prove-

m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0012761.18-10-2018 (3)

 

ŠOLSKI IN FORMATIVNI KREDIT

 Dijaki 3. in 4. razredov lahko oddajo potrdila za formativni kredit do konca šolskega leta.

 Dijakinje in dijaki 5. razredov bodo lahko oddali v tajništvo potrdila za formativni kredit do prve sobote v maju.

Razredniki 5. razredov bodo pripravili Poročilo razrednega sveta 5. razreda oziroma »Dokument 15. maja«, ki vsebuje osnovne podatke o razredni skupnosti, predelane učne načrte in druge informacije o opravljenih dejavnostih in projektih. Dijaki bodo lahko omenjeni dokument fotokopirali po 15. maju.

Šolski kredit računamo po sledeči tabeli, ki je stopila v veljavo z zakonodajnim odlokom št. 62 z dne 13.4.2017.

 

Interni kandidati


V 5. razredu 40 je največje možno število točk šolskega kredita.

 OPOMBA

M (media) – S (srednja cena) predstavlja srednjo oceno, ki jo je dijak oziroma dijakinja dosegel/la na ocenjevalni seji ob koncu vsakega šolskega leta. Za pripustitev v višji razred oziroma k državnemu izpitu nobena ocena posameznih predmetov ne sme biti nižja od šestih desetin. Tudi ocena iz vedenja ne sme biti nižja od šestih desetin. Pri računanju srednje ocene M – S štejemo tudi oceno iz vedenja.

Na osnovi veljavne tabele pri določanju kredita se razredni svet ravna po naslednji prednostni lestvici:

  • srednja ocena M – S
  • rednost obiskovanja pouka
  • trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih
  • izvenšolske dejavnosti oziroma formativni kredit

 Formativni kredit za obšolske in zunanje dejavnosti je del šolskega kredita in je dodeljen v okviru zgoraj navedenih točk ter ne sme na noben način spremeniti odgovarjajočega pasu, ki ga je dijak/dijakinja dosegel/dosegla na osnovi srednje ocene.

TABELA KREDITI 2018-19 

 

 

PRAVILNIK ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE DIJAKOV

Odlok Predsednika republike št. 122, z dne 22. junija 2009, navaja vse veljavne predpise v zvezi z vrednotenjem in ocenjevanjem dijakov na šolah vseh vrst in stopenj.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130).

Pravilnik za ocenjevanje (v ital.)

 

STATUT DIJAKINJ IN DIJAKOV

Statut dijakinj in dijakov (Odlok predsednika republike)

 

SPORAZUM O VZAJEMNI SOODGOVORNOSTI

Sporazum o vzajemni soodgovornosti (Patto educativo di corresponsabilità)