Ultima modifica: 11 februarja 2020

Družine

Šolske takse za dvig diplome:

Dijak mora plačano položnico predstaviti v tajništvu.

All.+2+(c.c.p.+1016+Tasse+scolastiche)

 

ŠOLSKE PRISTOJBINE IN TAKSE

ZA DRUŽINE DIJAKOV PRVIH, DRUGIH, TRETJIH IN ČETRTIH RAZREDOV:
 

VPISOVANJE ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO

 
Sporočamo, da se morajo vsi dijaki iz prvih, drugih, tretjih in četrtih razredov vpisati v naslednji razred. Ob vpisu ni več potrebno izpolniti pole z osebnimi podatki, treba pa je poravnati šolske pristojbine in takse.
 

PRISTOJBINE (za vse razrede):

Šolske pristojbine znašajo 70,00 evrov letno in jih plačamo Zadružni kraški banki na šolski tekoči račun: št. IBAN IT 33 Y 08928 02200 01000 0022213 (naslovnik: L.S. – ZL »France Prešeren«).

 
Omenjeni prispevki so namenjeni kritju stroškov za dijaške knjižice, šolske zvezke in druge potrebščine, dodatno zavarovanje dijakov, za fotokopiranje didaktičnega gradiva in posodabljanje opreme računalniškega, jezikovnega ter znanstvenih laboratorijev. Kljub vztrajnemu prizadevanju za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev naš licej namreč že več let ne prejema nobenih dodatnih fondov s strani ministrstva za šolstvo oziroma krajevnih javnih uprav za prenovo opreme laboratorijev.
Znesek, ki ga vsak dijak plača za šolske pristojbine, lahko starši oziroma skrbniki odbijejo v davčni prijavi v smislu 13. člena zakona št. 40/2007 s predstavitvijo potrdila o plačilu, na katerem navedejo ime in priimek dijaka, razred in kot razlog plačila:
»CONTRIBUTO VOLONTARIO FINALIZZATO ALL’INNOVAZIONE TECNOLIGICA, ED. SCOLASTICA E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA«
 

ŠOLSKE TAKSE (za vpis v 4. in 5. razred):

 
Dijaki tretjih razredov morajo plačati šolsko takso, ki znaša 21,17 evrov, dijaki četrtih razredov pa šolsko takso v višini 15,13 evrov. Obe šolski taksi morajo dijaki plačati na poštni tekoči račun št. 1016 – naslovnik tekočega računa Agenzia delle Entrate.
Položnica je na razpolago v poštnih uradih.
Tuji državljani so oproščeni plačevanja šolskih taks. Plačila šolskih taks so oproščeni tudi dijaki, ki dosežejo vsaj srednjo oceno osem pri zaključnem ocenjevanju in imajo iz vedenja vsaj oceno osem.
 
POTRDILO, KI PRIČA O PLAČILU PRISTOJBIN IN ŠOLSKE TAKSE, MORAJO DIJAKI ODDATI V TAJNIŠTVO.
 
V skladu z ministrskimi navodili ni več potrebno, da dijaki prvih, drugih, tretjih in četrtih razredov izpol.nijo in oddajo v tajništvo vpisno polo za vpis v višji razred

ODBITKI V DAVČNI PRIJAVI – DETRAZIONI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Starši lahko v obrazcu 730 odbijejo do 564,00 € na dijaka za stroške,  ki so jih imeli v letu 2016 za šolsko menzo, šolske izlete, tečaje v breme družin, prostovoljne prispevke za vzgojno izobraževalno ponudbo in šolsko zavarovanje.

Può essere detratta nei limiti di € 564,00 annui per studente ogni spesa scolastica: mensa, gite scolastiche, corsi pagati dai genitori, contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa, assicurazione, quest’ultima versata in uno con il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Podrobnejše informacije – Informazioni dettagliate

Okrožnica (v ital.) – Agenzia delle Entrate CIRCOLARE 7_DEL 4 APRILE2017

IZHODI DIJAKOV STARIH MANJ KOT 14 LET –  USCITA AUTONOMA ALUNNI MINORI DI 14 ANNI

AOODRFVG_12475 13_12_17 circolare uscita autonoma alunni minori 14 anni-1

MIUR.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE(U).0002379.12-12-2017 

Art. 19 bis-1