Profesorki zbor

Sestavlja ga vse učno osebje, njegova zasedanja vodi ravnateljica. Prvič se zbere na začetku šolskega leta ter se sestaja redno na pobudo ravnateljice; na izredni seji pa se lahko sestane na predlog vsaj tretjine svojih članov.

Profesorski zbor odloča o vzgojno-izobraževalnem načrtu zavoda; pri tem upošteva ministrske programe in krajevne posebnosti; vsekakor spoštuje svobodo poučevanja, ki je po ustavi zajamčena vsakemu posameznemu profesorju.

Odloča tudi o razdelitvi šolskega leta na trimesečja oziroma na štirimesečja.

Profesorski zbor izoblikuje predloge za eksperimentiranje, sestavo razredov, dodelitev profesorjev in sestavo urnika. Redno preverja didaktično delo in skrbi za prenovo in bogatenje vzgojno-izobraževalne ponudbe. V ta namen načrtuje in izpeljuje izobraževalne tečaje za profesorje. Načrtuje in uresničuje tudi posebne pobude za prizadete dijake.

Zavodski profesorski zbor potrjuje izbiro učbenikov na podlagi mnenj in sklepov razrednih svetov.

Iz svoje srede izvoli člane ocenjevalne komisije, člana jamstvenega organa za dijaške disciplinske postopke in imenuje varuhe zbirk, knjižnic in posebnih učilnic.

Zapisnike sej profesorskega zbora sestavlja in vodi eden izmed ravnateljičinih sodelavcev.