Ultima modifica: 30 maja 2020
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Državni izpit – Esame di Stato

Državni izpit – Esame di Stato

DRŽAVNI IZPIT

ESAME DI STATO


Državni izpit ob koncu šolskega leta 2019/20

Razredni sveti so pripravili Dokumente razrednih svetov za državni izpit ob koncu šolskega leta 2019/20:


ŠOLSKI KREDIT

Kriteriji za dodelitev šolskega kredita v 5. razredu

Ob zaključku tekočega šolskega leta bomo šolski kredit računali po sledečih tabelah, ki so stopile v veljavo z ministrsko uredbo št. 10 z dne 16.5.2020:

TABELA A – Pretvorba šolskega kredita ob koncu 3. letnika

Dodeljeni kreditKredit na osnovi priloge A zak. odloka št. 62/2017Novi kredit za 3. letnik
3711
4812
5914
61015
71117
81218

TABELA B – Pretvorba šolskega kredita ob koncu 4. letnika

Dodeljeni kreditNovi/Prilagojeni kredit za 4. letnik
812
914
1015
1117
1218
1320
Srednja ocena (S)Šolski kredit (točke)
 3. letnik4. letnik5. letnik
S < 59-10
5 ≤ S < 611-12
S = 611- 1212 – 1313-14
6 < S ≤ 713 -1414 – 1515-16
7 < S ≤ 815 – 1616 – 1717-18
8 < S  ≤ 916 – 1718 – 1919-20
9 < S ≤ 1017 – 1819 – 2021-22

Opomba:

M (media) – S (srednja ocena) predstavlja povprečno oceno, ki jo je dijak oziroma dijakinja dosegel/la na ocenjevalni seji ob koncu vsakega šolskega leta. Pri računanju povprečne ocene M – S štejemo tudi oceno iz vedenja.

Na osnovi veljavne tabele pri določanju kredita se razredni svet ravna po naslednji prednostni lestvici:

  • povprečna ocena S;
  • rednost obiskovanja pouka in sodelovanje pri izobraževanju na daljavo;
  • trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih (tudi pri dejavnostih za doseganje prečnih ciljev in usmerjanje).

V soboto, 16.5.2020, je ministrstvo poskrbelo za objavo uredbe št. 10 o državnem izpitu ob koncu tekočega šolskega leta.Z ozirom na izredne okoliščine zaradi ukrepov za zajezitev virusne okužbe je dne 17. aprila 2020 ministrstvo poskrbelo za izdajo odloka št. 197, ki ureja oblikovanje komisij za državni izpit ob koncu šolskega leta 2019/20 in imenovanje komisarjev. Odlok je v priponki.
Komisijo sestavlja šest notranjih profesorjev za vsak razred. Predsednik/ca komisije je edini zunanji član komisije in je imenovan/a za dva razreda.
Predsednike komisij imenuje Deželni šolski urad, komisarje pa razredni svet posameznih razredov.


V priponki zakonski odlok št. 22, z dne 8.4.2020, ki poverja Ministrstvu za šolstvo izdajo specifičnih uredb o vrednotenju in ocenjevanju ter o državnem izpitu ob koncu šolskega leta 2019/20.

Dne 30. januarja 2020 je ministrstvo objavilo odlok št. 28 o državnem izpitu ob koncu tekočega šolskega leta:

Omenjeni odlok vsebuje navodila o poteku kolokvija.

K omenjenu odloku je priložen seznam učnih predmetov, ki pridejo v poštev za imenovanje komisarjev za državni izpit 2020 na licejih s slovenskim učnim jezikom:

Seznam učnih predmetov, ki pridejo v poštev na licejih z italijanskim učnim jezikom:


Deželni šolski urad za FJK je poslal sledeča okvirna navodila za prvo in tretjo pisno nalogo.

Na osnovi zakonodajnega odloka št. 62/2017 so Postopki za pridobivanje prečnih ciljev in za usmerjanje ter Nacionalno preverjanje znanja INVALSI (iz slovenščine, matematike in angleščine) obvezni predpogoji za udeležbo na državnem izpitu.

Lani je sicer zakonski odlok št. 91/2018 (t.i. decreto “milleproroghe”) zamrznil veljavnost omenjenega določila za šolsko leto 2018/19. V tekočem šolskem letu pa sta omenjena predpogoja obvezna.

Sporočamo sicer, da so vsi dijaki, ki v šolskem letu 2019/20 obiskujejo pete letnike na šoli, v preteklih letih opravili zadostno število ur za udeležbo na državnem izpitu. Morajo seveda še opraviti nacionalno preverjanje znanja INVALSI v mesecu marcu 2020.

Za tretje in četrte letnike so razredni profesorski zbori na preteklih sejah za vmesno preverjanje določili dejavnosti, ki pridejo v poštev za doseganje omenjenih ciljev in predmetnega profesorja, ki bo ob koncu šolskega leta v okviru svojega učnega predmeta ocenil opravljeni postopek v skladu z ministrskim odlokom št. 774 z dne 4.9.2019 in priloženimi smernicami, ki jih je ministrstvo objavilo 15. oktobra 2019.analisi dell’Ispettore tecnico a riposo Maurizio Tiriticco, pubblicata su Edscuola http://www.edscuola.eu/wordpress/

Državni izpit ob koncu šolskega leta 2018/19


Dokumenti razrednih svetov (“Dokumenti 15. maja”): 

3. PISNA NALOGA IZ ITALIJANŠČINE

Dopis z Deželnega šolskega urada:

AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0007225.13-06-2019


RAZPREDELNICA ZA PRETVORBO DVAJSETINK V PETNAJSTINKE

PRI PISNIH SKUŠNJAH NA DRŽAVNEM IZPITU

V ŠOLAH S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI:

Spremnica pretvorbe 7170-2019

Tabelle m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(I).0007131.11-06-2019

 


Komisije za državni izpit ob koncu šolskega leta 2018/19:

2019_6867_matura


V ponedeljek, 20. maja 2019, smo z ministrstva prejeli sledeče sporočilo in gradivo:

Oggetto: Esami di Stato 2018-19 - presentazioni in ppt

Si inviano le presentazioni sugli esami di Stato sviluppate dal Coordinatore Ettore Acerra.

Distinti saluti,

Giuseppe Caratozzolo

 ___________________________________________________________________

Segreteria della Struttura Tecnica Esami di Stato

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Slide colloquio new-1

Slide_Prove scritte1

Slide_H e DSA 1

Slide_Esami di Stato normativa1

Slide_Documento 15 maggio1

Slide_Ammissione e crediti1


TRETJA PISNA NALOGA IZ ITALIJANŠČINE:

spremno pismo – m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005891.14-05-2019

QDR terza PROVA_it – v slovenščini

Tretja_pisna:_ocenjevalna_lestvica


Predstojnik Urada za slovenske šole je dne 8.5.2019 posredoval prevod navodil za potek kolokvija na osnovi 10. odstavka 14. člena MU 205/2019 in dokončno verzijo referenčnega okvira za tretjo pisno nalogo v italijanščini.

QDR terza PROVA_ital_def-1

Potek kolokvija_prevod

spremno pismo


NAVODILA ZA KOLOKVIJ:

Sporočilo z ministrstva z dne 6. maja 2019 –

Nota MIUR colloquio 6.5.2019 prot.n. 788.


V torek, 30.4., ob 16.28, smo na uradno šolsko pošto z Deželnega šolskega urada za FJK prejeli sledeče sporočilo:

Oggetto : risposta a quesito riguardo a “ credito formativo “- Esami di Stato 2019

Si riporta la risposta fornita dalla Struttura Tecnica degli Esami di Stato Ministeriale riguardo a quanto in oggetto.

Il D.lvo 62/2017 non fornisce indicazioni riguardo all’attribuzione del credito formativo ed il DPR 323/1998 che ne era il riferimento risulta abrogato. Il credito formativo, quindi, non è previsto.

Nulla vieta però che le competenze acquisite in ambito extrascolastico, se hanno un effettiva ricaduta sul profitto, possano essere considerate, nell’attribuzione del voto , dal singolo docente e che, eventualmente, possano costituire un elemento per l’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della fascia di riferimento.

IL DIRIGENTE TITOLARE

Dott.ssa Patrizia Pavatti


Gradivo o državnem izpitu:

COLLOQUIO ESAME – MIUR

USRV-EsameDiStato-RelazionePCTO

Esami di stato 2018-2019 – USR FVG


V torek, 9. aprila 2019, je potekala prva simulacije tretje pisne naloge iz italijanščine.

Dopis_simulacija.ITAL-4637-2019

QDR terza PROVA_ital

Scientifico-tecnologico

Sociale-economico

Umanistico-letterario


V torek, 2. aprila 2019, je potekala druga simulacija druge pisne naloge:

za znanstveni licej in uporabne znanosti: iz matematike in fizike

Matematika in fizika;

za jezikovni licej: iz angleščine in ruščine

Angleščina in ruščina;

za klasični licej: iz grščine in latinščine

Latinščina in grščina.


V torek, 26.3.2019 – DRUGA SIMULACIJA 1. PISNE NALOGE IZ SLOVENŠČINE

Prva naloga – okvir 

Tipologija – A_1

Tipologija – A_2

Tipologija – B_1

Tipologija – B_2

Tipologija – B_3

Tipologija – C_1

Tipologija – C_2

Dopis_simulacija-4008-2019

PRVA PISNA NALOGA Ocenjevalna lestvica


http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/default_anno.htm


Dne 11.3.2019 – Ministrska uredba št. 205/2019
MU št. 205/2019

ORDINANZA MINISTERIALE
Istruzioni e modalità organiziative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018/2019.


Ministrska okrožnica o sestavi izpitnih komisij št 183/2019

MO št. 183 z dne 5.3.2019


V četrtek, 28.2.2019 – PRVA SIMULACIJA DRUGE NALOGE ZA DRŽAVNI IZPIT

JEZIKOVNI LICEJ LI04-Esempio1(IR)

ZNANSTVENI LICEJ IN UPORABNE ZNANOSTI LI02-Esempio1

KLASIČNI LICEJ LI01-Esempio1            LI02-Esempio1 PREVOD


Percorsi per gli obiettivi trasversali e l’orientamento – Okrožnica št. 3380 z dne 18.2.2019


V torek, 19.2.2019 – PRVA SIMULACIJA PRVE NALOGE IZ SLOVENŠČINE

SIMULACIJA NALOGE IZ SLOVENŠČINE:

Tipologija – A_1 Tipologija – A_2 Tipologija – B_1 Tipologija – B_2 Tipologija – B_3 Tipologija – C_1 Tipologija – C_2

ESEMPI SIMULAZIONE PRIMA PROVA:

TipologiaA_1 TipologiaA_1 TipologiaA_2 TipologiaA_2 TipologiaB_1 TipologiaB_1 TipologiaB_2 TipologiaB_2 TipologiaB_3 TipologiaB_3 TipologiaC_1 TipologiaC_1 TipologiaC_2 TipologiaC_2


Simulacije – Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Pubblicazione esempi di prove, okrožnica št. 2472 z dne 8.2.2019.

Državni izpit 2019 – ministrski odlok 37/2019

Dne 18. januarja 2019 je bil na spletni strani Ministrstva za šolstvo objavljen ministrski odlok št. 37/2019, ki v 5. členu vsebuje tudi napotke za izpeljavo izpita na šolah s slovenskim učnim jezikom. V skladu s 4. odstavkom omenjenega 5. člena bo Urad za slovenske šole v naslednjih dneh šolam posredoval okvirna navodila za izpeljavo tretje pisne naloge iz italijanščine – drugega jezika z nekaj zadevnimi primeri.

Decreto-Ministeriale-18-gennaio-2019-AOOUFGAB-37


Maturità, Bussetti annuncia su Facebook le materie della seconda prova
“Organizzeremo giornate nazionali per la simulazione degli scritti”

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha annunciato oggi, con un video diffuso su Facebook, la pubblicazione delle materie della seconda prova della Maturità 2019, in calendario per il prossimo 20 giugno.

La prova quest’anno riguarderà più discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, fatta eccezione per quegli indirizzi in cui la disciplina caratterizzante è una sola. Una novità possibile in base al decreto legislativo 62 del 2017 che ha riformato l’Esame. In particolare, ci saranno Latino e Greco per il Liceo classico, Matematica e Fisica allo Scientifico, Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane – opzione economico sociale, Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l’Istituto tecnico per il turismo, Informatica e Sistemi e reti per l’Istituto tecnico indirizzo informatica, Scienze degli alimenti e Laboratorio di servizi enogastronomici per l’Istituto professionale per i servizi di enogastronomia. Questi alcuni esempi. L’elenco completo delle discipline oggetto della prova è disponibile da oggi sul sito del Ministero.

“Comunichiamo le materie con largo anticipo – sottolinea il Ministro nel video di annuncio pubblicato su Facebook, rivolgendosi agli studenti -. Come sapete da quest’anno ci sono delle novità. Per questo da ottobre abbiamo cominciato a fornire tutte le informazioni utili per le prove a voi e ai vostri docenti. Per sostenervi nella vostra preparazione organizzeremo delle simulazioni della prima e della seconda prova. Si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile”, ha annunciato Bussetti.

Le simulazioni nazionali si terranno secondo il seguente calendario:

  • Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo.
  • Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile.

È la prima volta che il MIUR organizza simulazioni di questo tipo. La volontà è quella di sostenere il più possibile ragazzi e docenti nella preparazione del nuovo Esame. Con un’apposita circolare saranno fornite alle scuole tutte le indicazioni operative. Intanto il Ministero ha già pubblicato, nel mese di dicembre, alcuni esempi di traccia, sia per la prima che per le seconde prove. Per illustrare a studenti e docenti le nuove regole sono stati effettuati anche specifici incontri sul territorio. Lo stesso Ministro Bussetti si è confrontato con oltre 300 studenti a Milano. Nuovi momenti di incontro saranno organizzati con i ragazzi a febbraio e marzo.

Il decreto con le materie pubblicato oggi illustra anche le modalità di svolgimento del colloquio orale che sarà, come sempre, pluridisciplinare. La commissione partirà proponendo agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio. I materiali di partenza saranno predisposti dalle stesse commissioni, nei giorni che precedono l’orale, tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti descritto nel documento che i Consigli di classe consegneranno come ogni anno in vista degli Esami. Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio. Durante l’orale i candidati esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte. Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività fatte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

Sia la prima che la seconda prova scritta, da quest’anno, saranno corrette secondo griglie nazionali di valutazione che sono state diffuse nel mese di novembre. Nel decreto con le materie pubblicato oggi sono individuate anche le discipline affidate a commissari esterni.

Il video del Ministro

Il link per le materie


PREDMETI, KI PRIDEJO V POŠTEV ZA DRUGO PISNO NALOGO

UPORABNE ZNANOSTI LI03

ZNANSTVENI LICEJ LI02

KLASIČNI LICEJ LI01

JEZIKOVNI LICEJ LI04


Simulacije prvih in drugih pisnih nalog

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/novita_sc_2018-19.shtml


Z Deželnega šolskega urada za slovenske šole v FJK:

Spremnica_prva_naloga-signed-1

Prva naloga – okvirna navodila-1


Ministrski odlok št. 769 z dne 26.11.2018 / D.M. 769 del 26 novembre 2018:

DM 769/2018

Nota MIUR 19890

QDR prima PROVA 26 novembre 2018

QDR liceo scientifico LI03 SCIENZE APPLICATE – UPORABNE ZNANOSTI

QDR liceo scientifico LI02 22 11 LICEO SCIENTIFICO – ZNANSTVENI LICEJ

QDR liceo linguistico LI04 22 11- JEZIKOVNI LICEJ

QDR liceo classico LI01 22 11 – KLASIČNI LICEJ  


Splošne predstavitve:

Ppt predstavitev – 1004 slide #Maturità2019

Zakonodajni odlok – Decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato

Gradivo – Documento di lavoro

Smernice – Indicazioni metodologiche e operative_ (3)

Okrožnica – Circolare  m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018 

Conferenza di servizio sui nuovi esami di Stato del secondo ciclo: Videm, 5.12.2018

RABA ELEKTRONSKIH RAČUNALNIKOV NA DRŽAVNEM IZPITU

Prot. 17905 del 17-10-2018

Utilizzo-delle-calcolatrici-elettroniche-nelle-prove-

m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0012761.18-10-2018 (3)


ŠOLSKI IN FORMATIVNI KREDIT

 Dijaki 3. in 4. razredov lahko oddajo potrdila za formativni kredit do konca šolskega leta.

 Dijakinje in dijaki 5. razredov bodo lahko oddali v tajništvo potrdila za formativni kredit do prve sobote v maju.

Razredniki 5. razredov bodo pripravili Poročilo razrednega sveta 5. razreda oziroma »Dokument 15. maja«, ki vsebuje osnovne podatke o razredni skupnosti, predelane učne načrte in druge informacije o opravljenih dejavnostih in projektih. Dijaki bodo lahko omenjeni dokument fotokopirali po 15. maju.

 Šolski kredit računamo po sledeči tabeli, ki je stopila v veljavo z zakonodajnim odlokom št. 62 z dne 13.4.2017.

 


Interni kandidati


V 5. razredu 40 je največje možno število točk šolskega kredita.

 OPOMBA

M (media) – S (srednja cena) predstavlja srednjo oceno, ki jo je dijak oziroma dijakinja dosegel/la na ocenjevalni seji ob koncu vsakega šolskega leta. Za pripustitev v višji razred oziroma k državnemu izpitu nobena ocena posameznih predmetov ne sme biti nižja od šestih desetin. Tudi ocena iz vedenja ne sme biti nižja od šestih desetin. Pri računanju srednje ocene M – S štejemo tudi oceno iz vedenja.

Na osnovi veljavne tabele pri določanju kredita se razredni svet ravna po naslednji prednostni lestvici:

  • srednja ocena M – S
  • rednost obiskovanja pouka
  • trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih
  • izvenšolske dejavnosti oziroma formativni kredit

 

TABELA KREDITI 2018-19 


N.B.: V zakonodajnem odloku št. 62 z dne 13.4.2017 je zapisano sledeče: / Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede:

Art. 24

Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle localita’ ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI; le rispettive modalita’ di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l’INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.
Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

december 2022

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31