Licej uporabne znanosti

Ob temeljni matematično-naravoslovni izobrazbi nudi ta licej dijakom tudi znanje iz humanističnih ved. Program znanstvenih predmetov v dopolnjuje pouk informatike, ki traja vseh pet let. Večji del učnih ur biologije, kemije, ved o zemlji in fizike se odvija v laboratoriju oziroma na terenu ter nudi dijakom možnost, da sami neposredno odkrivajo zakonitosti, ki upravljajo naravo in svet okoli nas.

Zakaj na licej uporabnih znanosti?

So ti všeč znani predmeti,  kot so naravoslovje, matematika, fizika in informatika?

Te  veseli delo v laboratoriju in raziskovanje v naravi? Bi rad ob temeljni znanstveni izobrazbi poglobil tudi različne jezike, humanistične predmete in risanje? Potem se vpiši na licej uporabnih znanosti.

Pridobil si boš

Kompetence

kompetence za delo v laboratoriju, to so metode zbiranja, sortiranja, urejanja ter dokumentiranje podatkov;

Znanje

znanje informatike za boljše reševanje problemov, povezanih z znanostjo, ter za kritično in ozaveščeno uporabo spletnega omrežja;

Praktično uporabnost

poglobljeno znanje matematike in drugih znanstvenih predmetov v povezavi tudi s praktično uporabnostjo;

Sposobnost

sposobnost znanstvene kritične presoje;

Kulturo

ob temeljnih znanstvenih izobrazbi tudi široko humanistično kulturo.

Pouk bogatijo še:

Staži

staži na raziskovalnih inštitutih;

Predavanja

znanstvena predavanja o naravoslovju, fiziki in matematiki;

Projekti

projekti na znanstvenem področju v okviru načrta “ znanstvene diplome” v sodelovanju z univerzo v Trstu;

Tekmovanja

tekmovanja na področju matematike, fizika in naravoslovja;

Projekti

projekti s humanističnega področja.

Predmetnik za licej uporabnih znanosti

I.II.III.IV.V.
Slovenščina44444
Italijanščina44444
Angleščina33333
Zgodovina - Zemljepis33
Zgodovina222
Filozofija222
Matematika54444
Informatika*22222
Fizika22333
Naravoslovje**34555
Risanje - Zgodovina umetnosti22222
Telesna vzgoja22222
Verouk/ Alternativne dejavnosti11111
Tedensko3131343434

* informatika

** biologija, kemija, vede o Zemlji