Doseganje prečnih kompetenc in usmerjanje (Delo ob učenju) PCTO

Licej z znanstvenima, klasičnim in jezikovnim oddelkom je šola, ki ne usposablja za specifičen poklic, ampak želi nuditi splošno kulturno osnovo, ki omogoča bodisi nadaljevanje študija na univerzi bodisi vključevanje v svet dela. Zato smo pozorni tako na razvoj in problematiko akademske izobrazbe ter njene zahteve kot na problematiko zaposlovanja mladih z višješolsko diplomo.

Da bi dosegli te cilje, našim dijakinjam in dijakom nudimo tudi obvezno delovno prakso oz. delo ob učenju. Reforma, ki jo poznamo z imenom “Dobra šola” ( La buona scuola, zakon 107/15), uvaja obvezno število ur dela ob učenju, kar jim omogoča konkreten vpogled v delovni svet. Licej je v tem smislu že v preteklih šolskih letih podpisal več konvencij z javnimi in zasebnimi ustanovami, krajevnimi upravami, raziskovalno-znanstvenimi centri, številnimi fakultetami Tržaške univerze in drugimi ustanovami. Požrtvovalno širimo paleto sodelovanj z različnimi slovenskimi in italijanskimi združenji in ustanovami.

Zakon št. 145 z dne 30.12.2018 spreminja delo ob učenju v Postopke za pridobivanje prečnih kompetenc in za usmerjanje ter zmanjšuje obvezno število ur na 90 ur v trieniju za liceje.

Na osnovi zakonodajnega odloka št. 62/2017 so Postopki za pridobivanje prečnih kompetenc in za usmerjanje ter Nacionalno preverjanje znanja INVALSI (iz slovenščine, matematike in angleščine) obvezna predpogoja za udeležbo na državnem izpitu.

Lani je sicer zakonski odlok št. 91/2018 (t.i. decreto “milleproroghe”) zamrznil veljavnost omenjenega določila za šolsko leto 2018/19. V tekočem šolskem letu pa sta omenjena predpogoja spet obvezna.

Sporočamo sicer, da so vsi dijaki, ki letos obiskujejo pete letnike na šoli, v preteklih letih opravili zadostno število ur za udeležbo na državnem izpitu.

Za tretje in četrte letnike so razredni profesorski zbori na sejah za vmesno preverjanje določili dejavnosti, ki pridejo v poštev za doseganje omenjenih kompetenc in predmetnega profesorja, ki bo ob koncu šolskega leta v okviru svojega učnega predmeta ocenjeval opravljeni postopek v skladu z ministrskim odlokom št. 774 z dne 4.9.2019 in priloženimi smernicami, ki jih je ministrstvo objavilo 15. oktobra 2019.