Vzgojno-izobraževalna ponudba

Načrtovanje je sad skupinskega dela in sodelovanja dijakinj in dijakov, staršev, učnega in upravno-tehničnega osebja, zbornih organov ter družbe. Nastaja na individualni, razredni, medrazredni, šolski in medšolski ravni. Vzgojno-izobraževalni načrt je v načrtovalnem procesu hkrati izhodišče in zaključek in kot tak predstavlja vizitko šole. Zato je predmet sprotnega preverjanja, sprememb in dopolnil.

Želimo, da bi bil licej Franceta Prešerna za dijakinje in dijake, profesorice in profesorje, upravno-tehnično osebje ter za šolske pomočnike in vse druge, ki tu delajo in se srečujejo, prijazno in spodbudno okolje, v katerem bodo mladi odkrivali vrednost znanja in izobraževanja in pridobivali pomembne življenjske izkušnje. Profesorice in profesorji se zavedamo, da sta dobro počutje in zdravje dobrini, za kateri moramo skrbeti tudi v šoli in jima posvečati stalno pozornost. Izražanje in komunikacija omogočata življenje v skupnosti, plodno skupno delo in uspešno individualno izobraževanje. Zato posebno pozornost namenjamo razvijanju jezikovnih in sporazumevalnih zmožnosti. Povezovanje s sodobno družbo in razvojem pospešujemo tudi s stalnim posodabljanjem učnih prostorov in pripomočkov. Licej z znanstvenima, klasičnim in jezikovnim oddelkom je šola, ki ne usposablja za specifičen poklic, ampak želi nuditi splošno kulturno osnovo, ki omogoča bodisi nadaljevanje študija na univerzi bodisi vključevanje v svet dela. Zato pripravljamo naše dijakinje in dijake na uspešno akademsko izobraževanje ali zaposlovanje. Licej prireja staže in razne oblike pridobivanja mehkih ali prečnih kompetenc za svoje dijake, tudi v sodelovanju z različnimi znanstvenimi ustanovami v Trstu in okolici in v Furlaniji – Julijski krajini ter s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem. V tem okviru pridejo v poštev tudi jezikovni tedni in izmenjave z drugimi šolami.

Na liceju želimo doseči naslednje splošne cilje:

 • omogočiti dijakinjam in dijakom, da se razvijejo v celostne in velikodušne osebnosti,
  občutljive za vrednote pravičnosti, nepristranskosti, pluralizma, miru in spoštovanja
  sočloveka, dovzetne za prijateljstvo in potrebe širše družbene skupnosti;
 • usmeriti k zdravemu načinu življenja in k spoštovanju narave in okolja;
 • pomagati dijakinjam in dijakom oblikovati odnos do sebe in družbe z obzirnim
  vedenjem do drugih ter spoštovanjem hišnega reda in drugih pravil skupnega bivanja;
 • razširiti obseg znanja in omogočiti pridobivanje induktivnih (bienij) in deduktivnih
  (trienij) sposobnosti z usvojitvijo primernih delovnih navad;
 • navaditi na samostojno nastopanje, argumentirano zagovarjanje lastnih stališč in
  poslušanje sobesednika;
 • spodbuditi k poglobljenemu in kritičnemu odnosu do stvarnosti ter ustvariti vzdušje,
  naklonjeno zorenju za nadaljnji študij, poklic ali druge življenjske izbire;
 • usmeriti k skrbi za kulturno in naravno dediščino.

Tukaj dobite naš Triletni Vzgojno-Izobraževalni Načrt za leta 2022-2025.