Državni izpit ob koncu š.l. 2021/22 – dokumenti, odredbe, okvirna navodila, naloge iz preteklih let

Kandidatka na državnem izpitu ob zaključku šolskega leta 2019/20.

DRŽAVNI IZPIT 2022

Ministrska odredba št. 65/2022, ki ureja potek letošnjega državnega izpita, določa sledeče točkovanje:

Šolski kredit                          do največ 50 točk

Prva pisna naloga               do največ 15 točk

Druga pisana naloga          do največ 10 točk

Kolokvij                                  do največ 25 točk

Šolski kredit računamo po sledeči tabeli, ki je stopila v veljavo z zakonodajnim odlokom št. 62 z dne 13.4.2017, in ga nato pretvorimo na osnovi navedene preglednice v prilogi C MO št. 65 z dne 14.3.2022.  

Dijak/inja izdela državni izpit, če doseže vsaj 60/100 točk.

Na osnovi 5. odstavka 18. člena zak. odloka št. 62/2017 podkomisija lahko zaključno oceno motivirano zaokroži z eno do pet točk do maksimalne zaključne ocene 100 stotink.

Podkomisija lahko dodeli pohvalo dijakinjam in dijakom, ki so dosegli 100 stotink brez dopolnila do petih točk in so prejeli najvišjo možno število točk za šolski kredit ter za opravljeni izpit.

Ministrstvo je 14. marca 2022 izdalo odredbo, ki ureja izvedbo državnega izpita.

Odredba državni izpit 2022 – m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000065.14-03-2022

Državni izpit bo potekal po sledečem koledarju:

  • v sredo, 22. junija 2022, s pričetkom ob 8.30, bo prva pisna naloga iz slovenščine (trajanje: šest ur);
  • v četrtek, 23. junija, bo druga pisna naloga (trajanje od štiri do šest ur) iz matematike (na znanstvenem liceju in znanstvenem liceju uporabnih znanosti), angleščine (na jezikovnem liceju) in latinščine (na klasičnem liceju).

Letos ne bo tretje pisne naloge iz italijanščine. Preverjanje poznavanja italijanskega jezika bo del kolokvija (3. ods. 34. člena odredbe z dne 14.3.2022).

Tekst prve pisne naloge pripravi ministrstvo. Podkomisija do 22. junija pripravi tri različne primerke tretje pisne naloge. Nalogo določi žreb. 

Kolokviji se bodo pričeli vsaj dva dni po objavi rezultatov pisnih izpitov (na šolski oglasni deski in v šolskem spletnem dnevniku). Pri štetju dni so izvzete nedelje in prazniki. (3. ods. 21. člena odredbe 14.3.2022).

V teku kolokvija mora kandidat/ka:

  • dokazati poznavanje vsebin in metod posameznih učnih predmetov;
  • prikazati izkušnje, ki jih je nabral pri doseganju prečnih kompetenc in usmerjanju, upoštevajoč težave, ki so nastopile zaradi izrednih pandemskih okoliščin;
  • dokazati usvojitev kompetenc državljanske vzgoje.

Komisiji predseduje zunanji predsednik. Sestavljata pa jo dve podkomisiji. Vsaka smer ima svojo podkomisijo s šestimi člani, ki jih imenuje razredni svet.

DRŽAVNI IZPIT 2021

DRŽAVNI IZPIT 2021: DOKUMENTI RAZREDNIH SVETOV PETIH RAZREDOV

5. KL – DOKUMENT RAZREDNEGA SVETA

5. JL – DOKUMENT RAZREDNEGA SVETA

5. ZL – DOKUMENT RAZREDNEGA SVETA

5. UZ – DOKUMENT RAZREDNEGA SVETA

IZDELEK – ELABORAT

Dne 26. aprila 2021 so dijakinje in dijaki petih razredov prejeli temo in navodila za izdelek – elaborat v smislu min. odredbe št. 53 z dne 3. marca 2021.

Izdelek matura 5 UZ

Izdelek matura 5.KL

Izdelek matura 5 ZL

Izdelek matura 5 JL

Dijakinje oz. dijaki morajo izdelek poslati na šolski naslov tsps010006@istruzione.it do 14. ure dne 31. maja 2021.

Ministrstvo je dne 3. marca 2021 objavilo odredbi o državnem izpitu ob koncu tekočega šolskega leta.

Profesorski razredni sveti petih razredov bodo določili sestavo notranjih komisij v smislu odredbe.

Kot določa 18. člen odredbe št. 53 z dne 3. marca 2021, ki določa potek izpitnega kolokvija, bo teme za vsakega kandidata dodelil razredni svet do 30. aprila 2021:

»(…) L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. (…)«

Do 15. maja 2021 bodo razredni profesorji morali sestaviti Dokument razrednega sveta, ki bo vseboval teme začetnega elaborata za vsakega posameznega dijaka.

Koledar ustnih kolokvijev bodo komisije določile na uvodni seji v ponedeljek, 14. junija 2021. Kolokviji se bodo pričeli v sredo, 16. junija 2021.

Odredba št. 53/2021 v 3. ods. 30. člena pravi sledeče:

 (…) 3. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno italiano del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza. La parte del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) è relativa alla lingua slovena. Una parte del colloquio è riservata all’accertamento della padronanza dell’italiano. (…)

Odredbe in priloge:

OM-Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l-anno scolastico 20202021

OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF

OM_Esami_di_Stato_20202021_allegato_A_Crediti_DEF Allegato_C1_-_LICEI

OM-Modalita di costituzione e di nomina delle commissioni

Kriteriji ocenjevanja ustnega kolokvija

nota MI 349-2021 – AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALE.2021.0000349

 

ŠOLSKI KREDIT OB KONCU TEKOČEGA ŠOLSKEGA LETA 2020/21 ZA DIJAKINJE IN DIJAKE V PETEM RAZREDU

Ob koncu tekočega šolskega leta zaradi izrednih okoliščin tudi letos ne bo pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja na državnem izpitu. Na kolokviju bodo maturantje prejeli do največ 40 točk. Za opravljeno učno pot pa bodo lahko dosegli do največ 60 točk po naslednji tabeli.

 

SREDNJA OCENA

Šolski kredit

v 3. razredu

Šolski kredit

v 4. razredu

Šolski kredit

v 5. razredu

S < 6

11-12

S = 6

11-12

12-13

13-14

6 < S ≤ 7

13-14

14-15

15-16

7 < S ≤ 8

15-16

16-17

17-18

8 < S ≤ 9

16-17

18-19

19-20

9 < S ≤ 10

17-18

19-20

21-22

S (srednja ocena) (v ital. M – media) predstavlja povprečno oceno, ki jo je dijak oziroma dijakinja dosegel/la na ocenjevalni seji ob koncu vsakega šolskega leta v trieniju. Pri računanju povprečne ocene S štejemo tudi oceno iz vedenja.

Na osnovi veljavne tabele pri določanju kredita se razredni svet ravna po naslednji prednostni lestvici:

  • srednja ocena S;
  • rednost obiskovanja pouka;
  • trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih (tudi pri dejavnostih za doseganje prečnih ciljev in usmerjanje).

 

  • Glede na drugačno porazdelitev točk, je treba dosedanji kredit pretvoriti po naslednjih tabelah.

 

Tabela A – Pretvorba kredita ob koncu tretjega razreda

SREDNJA OCENA

Krediti po prejšnji tabeli (deleg. odlok št. 62/2010)

Novi šolski kredit dodeljen dijakom 3. razredov

S = 6

7-8

11-12

6 < S ≤ 7

8-9

13-14

7 < S ≤ 8

9-10

15-16

8 < S ≤ 9

10-11

16-17

9 < S ≤ 10

11-12

17-18

Ministrstvo opozarja: »La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito).«

To pomeni, da kdor je pred dvema letoma, ko je bil/a v tretjem razredu, prejel/a 9 točk, ker je bil/a v pasu 6<7, lahko prejme največ 14 točk, kdor pa je prejel/a 9 točk in je bil v pasu 7<8, lahko prejme od 15 do 16 točk.

Za pretvorbo šolskega kredita iz preteklih šolskih let bo poskrbelo tajništvo.

 

Z ozirom na določilo MO 11/2020 in ministrskega dopisa št. 8464/2020, samo za leto 2019/20, je napredovanje bilo možno tudi v primeru nezadostnih ocen. To pomeni, da je predviden tudi pas M < 6. V primeru posameznih negativnih ocen je bil kredit določen v najnižji možni meri.

Tabela B – Pretvorba kredita ob koncu četrtega razreda

SREDNJA OCENA

Krediti po prejšnji tabeli (deleg. odlok št. 62/2010)

Novi šolski kredit dodeljen dijakom 4. razredov

S < 6

6-7

10-11

S = 6

8-9

12-13

6 < S ≤ 7

9-10

14-15

7 < S ≤ 8

10-11

16-17

8 < S ≤ 9

11-12

18-19

9 < S ≤ 10

12-13

19-20

Pripis ministrstva: »La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020«

To pomeni, da kdor je v četrtem razredu, prejel/a 9 točk, ker je bil/a v pasu 6<7, lahko prejme največ 14 točk, kdor pa je prejel/a 9 točk in je bil v pasu 7<8, lahko prejme od 15 do 16 točk. Morebitna integracija ene točke se opravi pred ocenjevanjem v smislu 4. člena MO št. 11/2020 in dopisa št. 8464 z dne 28.5.2020. 

Tako Zakonodajni odlok št. 62 iz leta 2017 kot tudi ministrska odredba za letošnji državni izpit št. 53/2021 ne predvidevatai. »formativnega kredita«, ki ga je uvedel DPR št. 323/1998. Kar pomeni, da dijakinje in dijaki ne prinašajo več v tajništvo potrdila o izvenšolskih dejavnostih.

Drsnice državni izpit 2021 povzete v slovenščini OM 53 slo_dop  (poslovenil šolski inšpektor prof. Peter Černic)

Presentazione dell’Esame di Stato 2021 OM 53/2021

 

Deželni šolski urad za FJK je dne 10.3.2021 posredoval ministrski odlok o enakovrednosti licejske izobrazbe na evropski ravni:

equivalenza della licenza liceale europea m_pi.AOOGABMI.Registro_Decreti_28R_29.0000031.05-02-2021

Equivalenza punteggi finali licenza liceale europea – lettera di accompagnamento m_pi.AOODRFVG.REGISTRO+UFFICIALE(U).0002717.10-03-2021

LICENZA LICEALE EUROPEA Allegato_A

 

Okvirna navodila 

Tretja pisna naloga iz italijanščine – drugi jezik 


Prva in tretja pisna naloga – okvirna navodila

 

Zaradi izrednih ukrepov za zajezitev virusne okužbe je državni izpit ob koncu šolskega leta 2019/20 potekal samo v ustni obliki.

 

https://www.preseren.edu.it/old/sl/drzavni-izpit-esame-di-stato/

 

PISNE NALOGE IZ PRETEKLIH LET

Okvirna navodila 

Tretja pisna naloga iz italijanščine – drugi jezik 


Prva in tretja pisna naloga – okvirna navodila

Zaradi izrednih ukrepov za zajezitev virusne okužbe je državni izpit ob koncu šolskih let 2019/20 in 2020/21 potekal samo v ustni obliki.

 PISNE NALOGE IZ SLOVENŠČINE

DRŽAVNI IZPIT 2016 – P0TS_ORD16

DRŽAVNI IZPIT 2017 – P0TS_ORD17

DRŽAVNI IZPIT 2018 – P0TS_ORD18

DRŽAVNI IZPIT 2019 – P0TS_ORD19

Maturitetne naloge (slovenščine in drugih predmetov) od šolskega leta 2004/05 do 2018/19 najdete na spletni strani ministrstva:

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/default.htm

Naslove iz slovenščine iščete pod PRIMA PROVA – ITALIANO in se vam prikaže tudi naloga iz slovenščine.

PISNE NALOGE IZ MATEMATIKE IN FIZIKE

(ZNANSTVENI LICEJ IN ZNANSTVENI LICEJ UPORABNIH ZNANOSTI)

Dokumenti in vaje za maturitetno nalogo iz matematike in fizike za znanstveni licej in znanstveni licej uporabnih znanosti – Zbrala, prevedla in uredila prof. Valentina Busechian 

PISNE NALOGE IZ TUJIH JEZIKOV

(JEZIKOVNI LICEJ)

DRŽAVNI IZPIT 2016

DRŽAVNI IZPIT 2017

DRŽAVNI IZPIT 2018

 

PISNE NALOGE IZ GRŠČINE IN LATINŠČINE

(KLASIČNI LICEJ)

GRŠČINA IN LATINŠČINA – 1. simulacija 2019

GRŠČINA – LATINŠČINA – 2. simulacija 2.4.2019