Nova navodila za zajezitev okužbe – Zakonski odlok št. 1/2022

Nova navodila za zajezitev okužbe – Nuove misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19

Zakonodajni odlok št. 1 z dne 7. januarja 2022 spreminja in prireja pravila previdnostnega obnašanja v primeru okužbe oziroma tesnejšega stika z okuženo osebo.

Z ozirom na nova pravila starše in družine ponovno pozivamo, da redno in jasno obveščajo šolsko tajništvo  in razrednike o primerih okužbe in stikov z okuženo osebo. Samo v primeru pravočasnega in natančnega sporočanja lahko učinkovito izvajamo predpisana določila.

Možnost izobraževanja na daljavo pride v poštev samo v primeru dokumentirane pozitivnosti. Prošnji za pouk na daljavo je treba priložiti dokument o dodeljeni karanteni, preventivni izolaciji ali pozitivnosti brisa. V primeru težav naj starši pokličejo ravnateljico ali v tajništvo . 

Dijakinje in dijaki, ki imajo veljavno Evropsko digitalno potrdilo o cepljenju, naj ga redno imajo pri sebi, tudi na šoli.

Že omenjeni zakonski odlok določa sledeče:

Ob prisotnosti enega pozitivnega primera v razredu se uredijo naslednji ukrepi.

Za dijake, ki obiskujejo isti razred kot pozitivni primer, je predvideno naslednje:

 • didaktična dejavnost v prisotnosti na šoli,
 • najmanj 10 dni obvezno nošenje pripomočkov za zaščito dihal tipa FFP2;
 • priporočljivo je, da dijakinje in dijaki v šoli ne uživajo obrokov, razen če je mogoče vzdrževati medosebno razdaljo najmanj dveh metrov;
 • zdravstveni ukrep: samonadzor.

Za osebje (šolsko in zunanje), ki je najmanj 4 ure ob prisotnosti pozitivnega primera poučevalo ali izvajalo dejavnosti v učilnici, četudi ne neprekinjeno, v 48 urah pred pojavom primera, velja zdravstveni ukrep samonadzora.

Ob prisotnosti dveh pozitivnih primerov v razredu se predvideni ukrepi razlikujejo glede na status cepljenja:

A) za dijakinje in dijake, ki niso zaključili primarnega cikla cepljenja ali so ga opravili pred več kot sto dvajsetimi dnevi, za dijakinje in dijake, ki so okrevali pred več kot sto dvajsetimi dnevi in niso prejeli obnovitvenega odmerka:

 • didaktična dejavnost v prisotnosti na šoli je začasno prekinjena,
 • 10 dni izobraževanja na daljavo;
 • zdravstveni ukrep: 10 dni karantene z izstopnim testom – molekularni ali antigenski bris – z negativnim rezultatom.

B) za dijakinje in dijake, ki so zaključili primarni cikel cepljenja ali so ozdraveli pred manj kot sto dvajsetimi dnevi, in za dijakinje in dijake, ki so kasneje prejeli obnovitveni odmerek:

 • didaktična dejavnost poteka na šoli, v prisotnosti, z obveznim nošenjem varovalnih pripomočkov tipa FFP2 vsaj 10 dni;
 • priporočljivo je, da dijakinje in dijaki v šoli ne uživajo obrokov, razen če je mogoče vzdrževati medosebno razdaljo najmanj dveh metrov;
 • zdravstveni ukrep: samonadzor.

Z ozirom na novo zakonodajo mora v tem primeru dijak/dijakinja izkazati pogoje za obiskovanje pouka v navzočnosti, čeprav pod samonadzorom.

Šola je pooblaščena, da se v  konkretnem primeru seznani s precepljenostjo dijakov. V razredu, kjer sta dva pozitivna primera, po določbah zakonskega odloka je namreč dovoljeno nadaljevati pouk v prisotnosti le »za tiste, ki izkažejo, da so zaključili primarni cikel cepljenja oz. okrevali pred manj kot sto dvajsetimi dnevi ali prejeli obnovitveni odmerek […]«.

Za osebje (šolsko in zunanje), ki je ob prisotnosti pozitivnega primera najmanj 4 ure poučevalo ali izvajalo dejavnosti v učilnici, četudi ne neprekinjeno, v 48 urah pred pojavom primera, stopijo v veljavo določila okrožnice ministrstva za zdravje 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P za tesne stike (visoko tveganje). (v prilogi)

Ob prisotnosti treh pozitivnih primerov v razredu se predvideni sledeči ukrepi:

 • didaktična dejavnost v prisotnosti na šoli je začasno prekinjena,
 • 10 dni izobraževanja na daljavo;
 • zdravstveni ukrep: stopijo v veljavo določila okrožnice ministrstva za zdravje 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P za tesne stike (visoko tveganje).

Za osebje (šolsko in zunanje), ki je ob prisotnosti pozitivnega primera najmanj 4 ure poučevalo ali izvajalo dejavnosti v učilnici, četudi ne neprekinjeno, v 48 urah pred pojavom primera, stopijo v veljavo določila okrožnice ministrstva za zdravje 0060136-30.12.2021-DGPREDGPRE-P za tesne stike (visoko tveganje).

Previdnostni ukrep samonadzora določa: »Obvezno je nošenje zaščitnih dihalnih pripomočkov tipa FFP2 najmanj 10 dni od zadnje izpostavljenosti pozitivnemu primeru oz. stiku s pozitivno osebo. Obdobje samonadzora se zaključi 5. dan od zadnje izpostavljenosti. Predviden je hitri molekularni ali antigenski test za odkrivanje antigena Sars-Cov-2 ob prvem pojavu simptomov in, če je oseba še vedno simptomatična, peti dan po zadnjem tesnem stiku z osebo, ki je potrjeno pozitivna na Covid 19.” (glej Okrožnico Ministrstva za zdravje 0060136-30.12.2021)

_____________________

Il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 modifica e adegua le regole di comportamento precauzionale in caso di contagio o di stretto contatto con una persona contagiata.

In merito alle nuove regole, i genitori e le famiglie devono provvedere a tenere regolarmente e chiaramente informati la segreteria scolastica  e i coordinatori di classe sui casi di contagio e di contatto con una persona positiva dei propri figli. Solo nel caso di una tempestiva e corretta comunicazione possiamo attuare efficacemente le disposizioni prescritte.

La didattica a distanza è prevista solo in caso di positività documentata. La domanda per la didattica a distanza deve essere accompagnata da un documento che certifichi la quarantena, l’isolamento preventivo o la positività al tampone. In caso di necessità i genitori possono contattare la d.s. o la segreteria.

Gli studenti in possesso della certificazione verde Green Pass devono averla con sé regolarmente, anche a scuola.

Il già citato decreto legge prevede quanto segue.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

 • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

 • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

 • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
 • respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

 • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
 • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica.

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni:

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

 • il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
 • non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
 • i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.