Na uradnem srečanju s turškim predsednikom Erdoganom v Ankari v torek, 6. aprila,  predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen niso pripravili stola. Predsednica je po sili razmer sedla na bližnji kavč. Dogodek je seveda razburil evropsko javnost in sprožil diskusije ter komentarje tudi na naši šoli, posebno v okviru državljanske vzgoje.

Dijakinja 4. klasičnega liceja, Alessandra Sincovich, si je domislila vljudno povabilo za gospo predsednico in seveda tudi stol zanjo.

Stol za Ursulo

            Pri državljanski vzgoji, ki je od letošnjega šolskega leta sestavni del učnega načrta na šolah vseh stopenj, smo spoznavali, kot določa zakon o medpredmetnem poučevanju državljanske vzgoje, temeljne pravice in vrednote Ustave Republike Italije ter institucij Evropske unije, da bi razvijali sposobnost aktivnega in odgovornega državljanstva. Ob »dogodku v Ankari« smo se preizkusili v praktični vaji in utrnilo se nam je nekaj misli. Sodelovali smo dijakinje in dijaki 3., 4., in 5. razreda Klasičnega liceja ter 4.b razreda Znanstvenega Liceja Franceta Prešerna.

Želim si, da bi se čez nekaj let ne čudili dejstvu, da je v neki predsedniški palači ostala brez stola prav ženska, ampak čudni okoliščini, da ni bilo na spregled niti enega samega stola.

Francesco Petaccia, 3. klasični licej

Desidero che tra qualche anno non desterà meraviglia il fatto che in un palazzo presidenziale sia venuta a mancare la sedia proprio per una donna, ma piuttosto la strana circostanza che siano sparite tutte le sedie.

Francesco Petaccia, 3. Liceo Classico

 

Poslanec Evropskega parlamenta Sergey Lagodinsky je tvitnil, kako je »ehm« nov izraz, ki označuje, kakšni naj ne bi bili odnosi med EU in Turčijo. Jaz pa vem sledeče: ko bomo končno vsi sedli za okroglo mizo, da bi se pogovorili o lepih stvareh, kot so enakopravnost, enakost med spoloma in pravičnost, takrat »ehm« ne bo edina stvar, ki si jo bomo rekli.

(In dragi gospod Erdogan, izogibaj se sedenju ne dveh stolih, drugače boš prej ali slej obtičal kar na tleh.) 

Lara Bearzi, 3. klasični licej

L’europarlamentare Sergey Lagodinsky ha twittato come l’espressione »ehm« sia divenuta il nuovo termine per indicare quali non dovrebbero essere i rapporti tra l’Unione europea e la Turchia. Io invece credo che quando ci siederemo tutti attorno a un tavolo rotondo per discutere di cose belle, quali l’uguaglianza, la parità dei sessi e la giustizia, di sicuro »ehm« non sarà l’unica parola che ci scambieremo.

(E caro signor Erdogan, evita di stare seduto su due sedie, altrimenti, prima o poi, finirai per terra.)

Lara Bearzi, 3. Liceo Classico

 

 

To, kar se je včeraj zgodilo Ursuli von der Leyen, se mi zdi zelo nespoštljivo in nesprejemljivo. Je viden znak dejanja, ki poskuša ponižati in izpostaviti manjvrednost.

Anna Lapel, 3. klasični licej

Ciò che è successo ieri a Ursula von der Leyen mi sembra oltremodo irrispettoso e inaccettabile. È palesemente un gesto che tenta di umiliare e mettere in evidenza una presunta inferiorità.

Anna Lapel, 3. Liceo Classico

 

Dogodek v Ankari ima več pomenov, a glavni je po mojem ta. Ursulo von der Leyen so letos, 7. aprila hudo užalili in z njo vse ženke in vsa dekleta sveta. Stežka bomo na to pozabili, saj se tako dejanje v enaindvajsetem stoletju kratkomalo ne bi smelo pripetiti.

Isabel Bracco, 3.  klasični licej

L’episodio di Ankara ha più significati, ma quello fondamentale è, secondo me, il seguente: il 7 aprile scorso Ursula von der Leyen è stata gravemente offesa e con lei tutte le donne e le ragazze del mondo. Difficilmente potremo scordarcelo, poiché nel 21° secolo un episodio del genere, semplicemente, non sarebbe dovuto accadere.

Isabel Bracco, 3.  Liceo Classico

 

 

Bolj od ravnanja turškega predsednika Erdogana me preseneča to, česar ni storil predsednik Evropskega sveta. Turški predsednik, kot je splošno znano, vodi politiko, ki ni naklonjena ženski enakopravnosti. Jasno je tudi, da je bilo njegovo ravnanje namerno in ne le spodrsljaj. Kot je razvidno iz posnetkov, je bilo na začetku nekaj zmede, kljub temu pa bi moral Charles Michel vstati in pustiti mesto von der Leynovi, ne zato da bi se postavil v lepo luč pred vsemi, ampak da bi izkazal, da mu je blizu ena izmed temeljnih vrednot Evropske unije, t.j. enakopravnost vseh ljudi, ne glede na spol. Sam je izjavil, da ni hotel poslabšati situacije, ki je takrat nastala, a menim, da bi vse skupaj izpadlo veliko bolje, saj hujšega, kot je bilo Erdoganovo ravnanje, res ne bi moglo biti.

Martina Sosič, 4. klasični licej

Più della condotta del Presidente turco Erdogan, a sorprendermi è stato ciò che non ha fatto il Presidente del Consiglio europeo. Il Presidente turco, come è noto, persegue una politica che non è favorevole all’uguaglianza delle donne. Inoltre, è chiaro che la sua condotta è stata intenzionale e non frutto di una semplice gaffe. Come si vede nel filmato, all’inizio c’è stata un po’ di confusione, ma Charles Michel avrebbe dovuto alzarsi e lasciare il suo posto alla von der Leyen, non per mettersi in bella luce davanti a tutti, ma per dimostrare quanto gli stia a cuore uno dei valori fondamentali dell’Unione europea, vale a dire l’uguaglianza di tutte le persone, al di là del sesso. Secondo la sua dichiarazione non voleva peggiorare la situazione, ma ritengo che le cose si sarebbero potute sviluppare meglio e diversamente, visto che, rispetto all’azione di Erdogan, non poteva esserci davvero niente di peggio.

Martina Sosič, 4. Liceo Classico

 

Menim, da je to, kar se je včeraj zgodilo, res nepojmljivo. Če izberem lahkotnejši ton, bom povedala takole. Žalostno je, da je turški predsednik Erdogan pustil predsednico Evropske komisije von der Leynovo brez stola. Tudi predsednik Evropskega sveta bi ji lahko odstopil svoj sedež. Obnašala sta se, kot da ne bi nikdar prebrala nikakršnega bontona. Erdogan bi se von der Leynovi vsaj pozneje lahko opravičil. 

Kot proglaša Splošna deklaracija človekovih pravic OZN, živimo v svetu, kjer imajo moški in ženske enake pravice. Namerava morda Erdogan spremeniti ta sistem?

Gaja Pelà, 4. klasični licej  

Ritengo che il fatto di ieri sia davvero inconcepibile. Se dovessi scegliere un tono più leggero, potrei dire quanto segue: è triste che il Presidente turco Erdogan abbia lasciato la Presidente della Commissione europea, la signora von der Leyen, senza la sedia. Pure il Presidente del Consiglio europeo le avrebbe potuto cedere il suo posto. I due si sono comportati come se non avessero mai letto l’abc del galateo. Erdogan avrebbe almeno potuto scusarsi più tardi con la von der Leyen.

Secondo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU viviamo in un mondo in cui vige la parità dei sessi. Erdogan intende forse cambiare questo sistema?

Gaja Pelà, 4. Liceo Classico

 

Med ogledom posnetka o srečanju med predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednikom Evropskega sveta Charlesa Michela in turškim predsednikom Erdoganom, me je najbolj začudilo vedenje Michela. Ko je sprejel funkcijo predsednika ES je namreč izjavil, da se bo boril za enakopravnost vseh ljudi, tu pa ni niti vstal, da bi predal mesto Ursuli, temveč je kar naprej udobno sedel.

Matilda Volk, 5. klasični licej

Mentre guardavo il filmato dell’incontro tra la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il Presidente turco Erdogan, a destare maggiore stupore in me è stato il comportamento di Michel. Infatti, quando ricevette l’incarico di Presidente del CE dichiarò che si sarebbe sempre battuto per l’uguaglianza di tutte le persone, qui invece non si è nemmeno alzato, per cedere il posto alla signora Ursula, ma è rimasto comodamente sulla sua sedia.

Matilda Volk, 5. Liceo Classico

 

Osebno se ne strinjam popolnoma z odločitvijo predsednice Evropske komisije von der Leyen, ki je rajši prezrla dejstvo, da se turški predsednik Erdogan sploh ni držal protokola, kar je tudi in predvsem olika in omika, zelo verjetno namenoma, ker menim, da oseba, ki kot prva ne dokaže spoštovanja do drugih, ni vredna spoštovanja oziroma posluha. Ob tem dogodku naj bi torej predsednica ali pa predsednik Evropskega sveta Charles Michel vsaj opozorila na napako. Toliko bolj sam Michel, ki pa se je kar usedel ob turškega predsednika in popolnoma pozabil, da je ob svoji izvolitvi izjavil, kako bo vedno branil vrednote Evropske unije, med katerimi je omenil prav vzajemno spoštovanje.

Lara Paulin, 5. klasični licej

Personalmente non sono in totale accordo con la decisione della Presidente della Commissione europea, la signora von der Leyen, di lasciare correre le carenze del protocollo – essendo il protocollo in primo luogo una questione di buona educazione e civiltà –, carenze molto probabilmente intenzionali da parte del Presidente turco Erdogan. Ritengo, infatti, che una persona che per prima non dimostri rispetto nei confronti degli altri, non sia degna di rispetto e di ascolto. Dunque, in questa circostanza, la Presidente o il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel avrebbero perlomeno dovuto segnalare il passo falso. Tanto di più Michel, che invece si è seduto subito accanto al Presidente turco dimenticando totalmente ciò che aveva dichiarato al momento della sua elezione alla carica di Presidente, ossia che avrebbe sempre difeso i valori dell’Unione europea, citando espressamente proprio il rispetto reciproco.

Lara Paulin, 5. Liceo Classico

 

 

Drage Evropejke in dragi Evropejci!

Prišel je čas, ko nas dolžnost kliče, da branimo človekove pravice. Mnogo časa trpimo aroganco najrazličnreših gospodov, ki ne spoštujejo niti nežnejšega spola niti manjšin. Pomislite na ženske, pomislite na zatirane narode, kot so Armenci in Kurdi. To bi lahko bile ve ženske, to bi lahko bili vi zamejci!

Če si zares prizadevamo za človekove pravice, z njimi ne smemo trgovati, saj so za vse nas neodtujljive in nujne. Kar je nujno, ni predmet pogajanj, temveč postulat slehernega pogajanja. Kdor trguje z nekom, ki ne spoštuje človekovih pravic, jih tudi sam ne spoštuje.

Drage Evropejke in dragi Evropejci, združimo se v imenu človekovih pravic proti avtoritarnim tiranom, ki nadlegujejo svoje ljudstvo. Naj po vsem svetu zaživijo enakost, bratstvo in svoboda!

Da rojak 

Prost bo vsak

Ne vrag, le sosed bo mejak!

France Prešeren

Dijakinje in dijaki 4. B Znanstvenega liceja

 

Care Europee e cari Europei!

            È giunto il momento in cui il dovere ci chiama a difendere i diritti umani. Per molto tempo abbiamo sopportato l’arroganza di diversi signori che non mostrano rispetto né nei confronti del gentil sesso né delle mionoranze. Pensate alle donne, pensate ai popoli oppressi, come lo sono i curdi e gli armeni. Potreste essere voi, donne, potreste essere voi, sloveni in Italia!

            Se ci stanno davvero a cuore i diritti umani, non possiamo trattarli alla stregua di merci di scambio, i diritti umani sono, per tutti noi, inalienabili e necessari. Ciò che è necessario non può essere oggetto di negoziati, bensì il postulato di ogni negoziato. Chi ha rapporti commerciali con persone che non rispettano i diritti dell’uomo, è il primo a non rispettarli.

            Care Europee e cari Europei, uniamoci nel nome dei diritti umani contro i tiranni autoritari che molestano il proprio popolo. Possa l’uguaglianza, la fraternità e la libertà vivere in tutto il mondo.

Ogni nostro connazionale sarà libero e il vicino non sarà un diavolo, ma un amico – France Prešeren (Zdravljica – Inno nazionale della Slovenia)

4.b Liceo Scientifico

objava v Primorskem dnevniku: 

Primorski dnevnik 10.4.2021