V novo šolsko leto 2020/21

Šolsko leto 2020/21 bomo pričeli (in upamo tudi nadaljevali) tako, da se bodo vsi dijaki izobraževali v šolski stavbi. Pri tem bodo veljale omejitve, ki so določene s priporočili in se nanašajo na vzdrževanje higienskih pogojev ter izvajanje preventivnih ukrepov.

Omejitve so trenutno takšne narave, da lahko pouk poteka v šolski stavbi.

POUK V NOVEM ŠOLSKEM LETU

Tradicionalne oblike pouka v šolskem letu 2020-21 bomo organizirali in prilagodili tako, da bi morebitna prekinitev pouka »v živo« zaradi poslabšanja razmer pomenila čim manjšo motnjo v šolskem delu, ki se zaradi izjemnih razmer ne prekine, temveč preide v okoliščinam prilagojeno obliko.

Posebno pozornost smo že in bomo še namenili gibanju dijakov in osebja.

Za vse dijake je predvideno obiskovanje pouka v šoli in zato so potrebne predvsem organizacijske prilagoditve v skladu s splošnimi in higienskimi priporočili. Seveda pa tudi tovrstne prilagoditve predstavljajo spremembo oziroma odmik od ustaljenih praks in zahtevajo dodatno pozornost.

PRVI ŠOLSKI DAN

Prvi šolski dan je bil v ponedeljek, 14. septembra 2020, in je bil v glavnem namenjen seznanjanju dijakov z navodili in priporočili, povezanimi z varnim prihajanjem v šolo in odhajanjem iz nje, informacijam o organizaciji pouka ter posredovanju drugih informacij, ki so pomembne za izvajanje pouka v novem šolskem letu.

TRAJANJE UČNE URE

Od torka, 15.9., dalje bo pouk praviloma potekal po sledečem urniku:

8.00 – 8.50 1. učna ura
8.50 – 8.55 odmor 5 minut
8.55 – 9.45 2. učna ura
9.45 – 9.55 odmor 10 minut
9.55 – 10.45 3. učna ura
10.45 – 10.50 odmor 5 minut
10.50 – 11.40 4. učna ura
11.40 – 11.50 odmor 10 minut
11.50 – 12.40 5. učna ura
12.40 – 12.45 odmor 5 minut
12.45 – 13.35 6. učna ura
13.35 – 13.45 odmor 10 minut
13.45 – 14.35 7. učna ura

Z ozirom na posebne okoliščine in na težave s hrupom z bližnje ceste bodo med rednim poukom dijaki v dogovoru s profesorjem poskrbeli za prezračenje učilnice (20-25 min. pouka in 3-5 minut prezračenja).

Po koncu pouka se dijakinje in dijaki ne smejo zadrževati pred šolsko ograjo brez maske na obrazu. Obvezno morajo spoštovati fizično razdaljo. 

V UČILNICAH

Poleg splošnih priporočil (pogosto zračenje zaprtih prostorov, redno umivanje oz. razkuževanje rok, vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in upoštevanje higiene kašlja s strani dijakov in zaposlenih ter redno čiščenje in razkuževanje površin) bo pri organizaciji šolskega dela pouk posameznih razredov v največji možni meri potekal v matičnih učilnicah.

V učilnici, kjer so navzoči le dijaki enega razreda in so nameščeni v klopeh, za dijake praviloma ne bo potrebna uporaba mask.

Profesorji v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja. Profesor, ko razlaga v razredu in govori glasno je na oddaljen 2 metra od najbližjega dijaka. Ko dijak postavlja vprašanje profesorju s klopi ni potrebno, da nosi masko. Če se pa profesor mora približati dijaku za podrobno razlago, morata zaščitno masko nositi tako profesor kot dijak. Profesor sam odloči, če bo v takih primerih uporabil tudi vizir za obraz.

Pri premikanju v učilnici, po šoli in v skupnih prostorih obvezno uporabljajo maske dijaki, profesorji in preostale odrasle osebe.

Računalnik v učilnici bo praviloma uporabljal le profesor. Z razpršilcem z razkužilom ovlažimo papirnato servieto in razkužimo tipkovnico.

Z ozirom na veljavna pravila o fizični razdalji smo porazdelili razrede na osnovi števila dijakov in površine posameznih učilnic.

Vsi prostori na šoli bodo opremljeni z navedbo kapacitete oziroma z navedbo najvišjega dovoljenega števila oseb v prostoru. Omenjene omejitve se je treba strogo držati.

V vsaki učilnici je nameščeno razkužilo za roke. Dijakom priporočamo redno uporabo le tega. Za razkuževanje rok je dovolj kapljica. Če je dana možnost, naj si dijak/inja umije roke z  vodo in milom.

V vsaki učilnici je na razpolago tudi razkužilo in tudi razpršilec s papirnatimi servietami za čiščenje površin. Priporočamo se, da ne pride do zlorabe.

ODMORI

Malica praviloma poteka v učilnici, v kateri se izvaja pouk razreda ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.

Dijakinje in dijaki si od doma prinašajo malico in osebne steklenice s pijačo, saj je prostor pri avtomatih s hrano zelo majhen. Steklenic z imenom si ne smejo podajati.

Med odmori je zbiranje pri avtomatih prepovedano. Dijaki v odmorih praviloma ne zapiščajo učilnic oziroma nadstropij, kjer so nameščene posamezne učilnice.

Na hodnike in ob vhodu smo namestili usmerjevalne stebričke s trakovi. Na hodniku in stopnišču smo z varnostnimi trakovi označili omejitve gibanja.

Med odmori dijaki – reditelji obvezno poskrbijo za odprtje oken in prezračenje.

RAČUNALNIŠKE IN SPECIALIZIRANE UČILNICE OZ. LABORATORIJI

V računalniških in drugih specializiranih učilnicah ter laboratorijih, ki jih uporabljajo dijaki različnih razredov. Pred vstopom v prostor si je treba obvezno razkužiti roke in imeti stalno masko na obrazu.

Pouk bomo organizirali tako, da se bodo dijaki iz različnih razredov kar najmanj mešali in se s tem dosegli zmanjšanje stikov ter posledično znižanje možnosti prenosa virusa.

PRAVILNIK LAB INFO

TELESNA IN ŠPORTNA VZGOJA

Pouk športne vzgoje lahko poteka v telovadnici oziroma na Stadionu 1. maja brez mešanja skupin dijakov iz različnih razredov.

Dejavnosti bodo v glavnem omejene na individualne športne dejavnosti.

Ko imajo telesno vzgojo na urniku, dijaki pridejo v šolo že v trenirki in ne uporabljajo slačilnic. Lahko se pa preobujejo.

Športna vzgoja se bo v skladu z možnostmi v čim večji meri izvajala na prostem oziroma na Stadionu 1. maja ob spoštovanju vseh predvidenih preventivnih ukrepov.

 DRUGE DEJAVNOSTI

Obšolskih dejavnosti in poučnih ekskurzij zaenkrat ne bomo načrtovali.

Morebitno sodelovanje pri dodatnih dejavnostih bo možno le tako, da se dijaki različnih razredov ne mešajo med seboj in je med njimi ves čas zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra).

Aktivnosti šole in druge dejavnosti v zvezi z vključevanjem v različne projekte bomo skušali nadaljevati na način kot pred epidemijo covid-19. Pri tem bomo seveda upoštevali higienska in splošna priporočila. Marsikatera dodatna dejavnost bo odpadla zaradi sile razmer, nekatere pa bomo izvedli v kaki drugi obliki.

PRIHODI V ŠOLSKO POSLOPJE IN IZHODI 

Ob vhodih, na hodnikih, v učilnicah in sanitarnih prostorih so na razpolago razkužila in infografike z navodili za splošne higienske ukrepe.

V šolsko stavbo bodo vstopali samo dijaki in zaposleni, preostali le z utemeljenim razlogom, po predhodni najavi, z obrazno masko in v skladu z navodili šole (obvezno evidentiranje obiskovalca in zagotovljeno spremstvo predstavnika šole).

Tlakovanje pred glavnim vhodom in obnovitvena dela na pročelju šole so v polnem teku. Gradbeno podjetje zagotavlja, da bodo omenjena dela zaključena do konca septembra. Zaradi tlakovalnih del bo v prvih dveh tednih pouka nekoliko spremenjen prehod do glavnega vhoda v šolsko stavbo.

PRIHOD: Dijakinje in dijaki bodo praviloma prihajali na šolo od 7.40 do 8. ure in ne bodo postajali pred vhodom v šolsko stavbo oziroma v veži (zmogljivost: max 50 oseb), ampak bodo šli naravnost v učilnice.

IZHOD: Za izhod dijakov (praviloma ob koncu 6. učne ure) v različnih fazah bomo poskrbeli za večkratno zvonjenje v par minutnih presledkih: prvo zvonjenje bo namenjeno razredom v 1. nadstropju, drugo razredom v drugem nadstropju, tretje pa dijakom v 3. in 4. nadstropju (na primer: ob koncu 6. učne ure: 13.33 – 13.35 – 13.37).

Po koncu pouka se dijakinje in dijaki ne smejo zadrževati pred šolsko ograjo brez maske na obrazu. Obvezno morajo spoštovati fizično razdaljo. 

SREČANJA S STARŠI, SESTANKI, SEJE IN DIJAŠKA ZBOROVANJA

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma bodo lahko govorilne ure potekale v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.

Seje profesorskega zbora in zavodskega sveta bodo praviloma potekale v veliki dvorani (max. 66 oseb). Razredni sveti bodo predvidoma potekali na daljavo.

Dijaška zborovanja bodo v tem šolskem letu ukinjena. Možna bodo srečanja predstavnikov razredov »v živo« v veliki dvorani ob spoštovanju vseh predvidenih preventivnih ukrepov. Morebitna zborovanja staršev bomo izvedli na daljavo.

Ob spoštovanju preventivnih ukrepov bodo v okviru rednega urnika možna razredna zborovanja. Opazovali bomo sicer obnašanje dijakov in če bo prišlo do nespoštovanja pravil, bomo prisiljeni ukiniti tudi razredna zborovanja.

IZREDNE RAZMERE 

V primeru zvišane telesne temperature dijakov in osebja bomo seveda poskrbeli za izolacijo posebnega primera in sledili predpisanemu protokolu obveščanja staršev in zdravstvene enote.

OBRAVNAVA DIJAKA/INJE, KI KAŽE SIMPTOME BOLEZNI:

 V primeru dijaka/inje, ki kaže simptome bolezni, bo licej postopal po spodaj navedenem protokolu:

 1. Profesor bo obvestil šolskega sodelavca, ki bo stopil v stik z referentom za Covid. Referenti na šoli so: ravnateljica, prof. Tul in prof. Kalc.
 2. Referent z nameščeno kirurško masko bo dijaka/injo pospremil v izolacijsko sobo v pritličju in mu/ji posredoval kirurško masko.
 3. Tajništvo bo takoj telefonsko obvestilo starše oz. skrbnika.
 4. Dijak/inja (mladoleten ali polnoleten) ne bo ostal/a sam/a. Referent bo ostal v bližini izolacijske sobe in bo na razpolago, če ga dijak/inja pokliče. Referent ne bo vstopal v sobo, četudi bo nosil kirurško masko in bo spoštoval varnostno razdaljo.
 5. Kdor stopi v stik z dijakom/injo, ki ima simptome bolezni (to velja tudi za starše in skrbnika, ki bodo dijaka/injo odpeljali domov), mora nositi kirurško masko.
 6. Dijak/inja mora spoštovati higieno kašlja (kašljati torej v rokav ali v papirni robček). Robčke bo dijak/inja vrgla v posebno vrečko.
 7. Potem, ko bo dijak, ki kaže simptome bolezni, zapustil šolske prostore, bo poskrbljeno za čiščenje in razkužitev izolacijske sobe.
 8. Starši morajo stopiti v stik z družinskim zdravnikom oz. pediatrom, ki bo telefonsko ocenil klinično stanje.
 9. Družinski zdravnik oz pediater bo v primeru suma okužbe s Sars-Cov-2 napotil dijaka/injo na bris in bo primer javil Preventivnemu oddelku zdravstvene ustanove.
 10. Preventivni oddelek zdravstvene ustanove bo opravil bris.
 11. Preventivni oddelek bo presodil primer in posledično postopal.
 12. V primeru pozitivnega brisa, bo Preventivni oddelek to sporočil šoli in sprožil postopek iskanja stikov ter začel z izrednim razkuževanjem zainteresiranih šolskih prostorov.
 13. Povratek okuženega dijaka v šolsko skupnost bo možen po klinični ozdravitvi.
 14. Za potrditev ozdravitve sta potrebna dva brisa v časovnem razmiku 24 ur. Če bosta oba brisa negativna, pomeni, da je pacient ozdravil, drugače bo nadaljevala karanteno.
 15. Šolski referent za Covid bo Preventivnemu oddelku dal seznam sošolcev in profesorjev, ki so bili v stiku s potrjenim bolnikom v zadnjih 48 urah.
 16. Tesne stike, ki jih bo po ustaljenih postopkih contact tracinga poiskal Preventivni oddelek , bodo v karanteni 14 dni od zadnjega stika z bolnikom.
 17. Preventivni oddelek bo določil najbolj primerno strategijo za screening med šolskim osebjem in dijaki.
 18. Če bo bris osumljenega pacienta za Sars-Cov-2 negativen, bo po presoji pediatra ali družinskega zdravnika pacient ponovil bris po 2-3 dneh.
 19. Osumljeni pacient bo moral vsekakor ostati na domu do klinične ozdravitve, ki jo potrdi drugi test.
 20. V primeru drugačne patologije (negativni bris za Sars-Cov-2) bo dijak/inja ostal/a doma do klinične ozdravitve. Držal se bo navodil družinskega zdravnika, ki bo pred prihodom v šolo  potrdil, da je dijak/inja zdrav.

NESPOŠTOVANJE PRAVIL

V obdobju epidemije covid – 19 morajo dijaki poleg vseh navedenih pravil upoštevati tudi dodatne državne smernice, ki jih predvideva med drugim dodatek k Dogovoru o vzgojni soodgovornosti.

Neupoštevanje zgoraj navedenih pravil v obdobju epidemije covid – 19 spada med kršitve hišnega reda.  Vzgojne ukrepe zaradi prekrškov dijakov izreče, upoštevajoč večjo ali manjšo težo prekrška, profesor, razredni svet, ravnatelj ali jamstveni odbor. Vzgojni ukrepi vplivajo na ocenjevanje vedenja.

Med lažje prekrške sodi neupoštevanje pravil v zvezi z dostopom do šolskih prostorov in odhodom iz šole, z nošenjem maske in drugih pripomočkov, z razkuževanjem rok, s socialnim distanciranjem  in individualno rabo privatne lastnine ter hrane/pijače.

Med hujše prekrške spadajo nespoštovanje zakonsko določene karantene in kljub opominom ponavljajoče se zgoraj navedene lažje kršitve, ki ogrožajo zdravje prisotnih v šolskih prostorih.

Vsi dijaki in starši so prejeli okrožnico z navedenimi pravili.